สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000  โทร.045-523127 มท.44161 


   -  หน้าหลัก

     -  แนะนำจังหวัดอำนาจเจริญ

      - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

     - ทำเนียบลุคคลากร

     - กรมประชาสัมพันธ์

     - หนังสือเวียน สปข.2

     - ส่งข่าว NNT

      

 
   

 
  
    
  
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดอำนาจเจริญจัดทำโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนระดับจังหวัด

วันที่ 14 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 227 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ/ข่าว

ที่ห้องประชุมราชสีห์  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  นายอภิชาติ  งามกมล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนระดับจังหวัด  เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนำไปพัฒนาในการประกอบอาชีพของตนเอง ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

                นางทรงลักษณ์  วรภัย  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)  และข้อมูลพื้นฐานฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช. 2 ค ) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2536  ที่ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  และ  กชช. 2ค  และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำ  ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบท   โดยได้มอบหมายให้จังหวัด  ดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.ทุกครัวเรือนเป็นประจำทุกปี  และ ข้อมูล  กชช.2 ค ทุกหมู่บ้านเป็นประจำทุก  2 ปี   เพื่อให้การวางแผนพัฒนาในทุกระดับ ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

                จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.  และกชช. 2 ค ปี  2556  พร้อมทั้งจัดทำโครงการ  "นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชืวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ระดับจังหวัดให้สาธารณชนได้ทราบ  ส่งเสริมและสนับสนุนการนำข้อมูล  จปฐ. และ กชช. 2 ค  ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติบัตรผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น และผู้บันทึกข้อมูลฯ ดีเด่น ดังนี้  อำเภอที่มีการบริหารการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. อย่างมีประสิทธิภาพ  3  ลำดับแรก ได้แก่  1. อำเภอเสนางคนิคม  2. อำเภอพนา  3. อำเภอลืออำนาจ  ผู้จัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  ดีเด่น   3   ราย  ได้แก่ 1. นางอังคณา  แก้วหาวงศ์    ผู้จัดเก็บข้อมูลจากอำเภอเสนางคนิคม  2. นายทวีศักดิ์  พรมพิมพ์   ผู้จัดเก็บข้อมูลจากอำเภอพนา  3.นายสุนทร  สุวะไชย    ผู้จัดเก็บข้อมูลจากอำเภอลืออำนาจ   ผู้บันทึกข้อมูล  จปฐ.  ดีเด่น  3  ราย  ได้แก่  1. น.ส. อภิรญา เจริญชัย   ผู้บันทึกข้อมูลจากอำเภอเสนางคนิคม  2. นายวุฒิไกร  ไชยขาว   ผู้บันทึกข้อมูลจากอำเภอพนา  3. 2. มทั้งนางสาวอรริสา  บัวอ่อน  ผู้บันทึกข้อมูลจากอำเภอลืออำนาจ

....................................................................................................................................................................................

จรูญ  พิตะพันธ์/ข่าว

จำนวนคนอ่าน 228 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
คำขวัญจังหวัดอำนาจเจริญ
พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ
งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธ์ เทพนิมิตพระเหลา
เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม
ราษฎรเลื่อมใสใฝ่ธรรม
ข่าวท้องถิ่น
  • แนะนำสำนักงานประชาสัมพันธ์อำนาจเจริญ   
  •   
     
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลากลางชั้น 1 ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  37000
    โทร./โทรสาร 045-523127  มหาดไทย  44161  E - mail : prdamnat127@gmail.com ; Website : http://pr.prd.go.th/amnatcharoen