ข่าวบริการ/ข่าวประกวดราคา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 26 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 228 คน)
เสาวภาคย์ / ข่าว

                   ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,672,000 บาท

                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  19 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  ชั้น 4

ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2554  ตั้งแต่เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 500 บาท ที่สำนักงานโยธาธิการและ     ผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4552-3023 ในวันและเวลาราชการ หรือ เว็บไซต์ amnatcharoen@dpt.go.th  dpt.go.th

……………………………………                                                                                                                                         เสาวภาคย์/ข่าว

จำนวนคนอ่าน 229 คน จำนวนคนโหวต 0 คน