ข่าวประชาสัมพันธ์
การสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ตามมาตรา 40 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

วันที่ 3 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 403 คน)
ประกาศิต สุวะทอง

     นางมะลิจันทร์ ทองหอม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ 9 ข้อ ภายใต้แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทยครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ซึ่งของขวัญข้อแรกคือการสร้างระบบความคุ้มครองและหลักประกันสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ โดยให้สำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา40 จะได้รับความคุ้มครอง 4 กรณี คือกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและชราภาพ โดยให้มีสิทธิ 2 ทางเลือกคือ
     ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/ เดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณีคือ
     - กรณีเจ็บป่วย นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วันต่อปี
     - กรณีทุพพลภาพ
     - ได้รับเงินชดเชย 500 บาท/เดือน เป็นเวลา 15 ปี (เงื่อนไขการได้รับสิทธิคือภายในระยะเวลา 10 เดือน ก่อนทุพพลภาพส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
     - ได้รับเงินชดเชย 650 บาท/ เดือน เป็นเวลา 15 ปี (เงื่อนไขการได้รับสิทธิคือภายในระยะเวลา 20 เดือน ก่อนทุพพลภาพส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน
     - ได้รับเงินชดเชย 800 บาท/เดือน เป็นเวลา 15 ปี (เงื่อนไขการได้รับสิทธิคือภายในระยะเวลา 40 เดือน ก่อนทุพพลภาพส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 24 เดือน)
     - ได้รับเงินชดเชย 1,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 15 ปี (เงื่อนไขการได้รับสิทธิคือภายในระยะเวลา 60 เดือนก่อนทุพพลภาพส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 36 เดือน)
     หากผู้ทุพพลภาพตาย ผู้จัดการศพก็จะได้รับค่าทำศพ 20,000 บาท
     - กรณีตาย ได้รับค่าทำศพ 20,000 บาท (เงื่อนไขการได้รับสิทธิคือภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนตาย ส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน
ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือน
    ได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณีแรกเช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1 และได้รับเงินเพิ่มอีก 1 กรณีคือ กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินออมคืนเป็นเงินก้อน ขั้นต่ำ 50 บาท/เดือน ดอกผล เมื่ออายุครบ 60 ปี
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางชั้น 2 โทร 045-523047-50, 088-3485585 , 081-8770018
 
**********************
ประกาศิต/สุวะทอง/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 404 คน จำนวนคนโหวต 0 คน