ข่าวท้องถิ่น
พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นระดับจังหวัดและกลุ่มการสถานศึกษาท้องถิ่นดีเด่น

วันที่ 23 ก.ย. 2554 )
จรูญ พิตะพันธ์ / ข่าว

ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  นายปวิณ  ชำนิประศาสน์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ และระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๐ ในโอกาสนี้สำนักงานรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึก (องค์การมหาชน) ได้ประชุมชี้แจงเพื่อรับรองการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย

สำหรับรางวัลสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด่น แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ  และสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กดีเด่นระดับจังหวัดอำนาจเจริญ และระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๐ โดยรางวัลแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ  ระดับทอง  ระดับเงิน  ระดับทองแดง  ซึ่งสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ที่เข้ารับรางวัล  จำนวน ๑๔ แห่ง  สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น  ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๐ จำนวน ๒๒ แห่ง  จากจังหวัดกาฬสินธุ์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ยโสธร  นครพนม  อุบลราชธานี  มุกดาหาร  และอำนาจเจริญ

ส่วนการประชุมชี้แจงเพื่อรับรองการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จากคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับจังหวัดอำนาจเจริญ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับจังหวัดอำนาจเจริญ  และผู้ที่สนใจ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาในหน่วยงานให้ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากสำนักงานรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน)

…………………………………………………………………………

                                                                                                                                             จรูญ  พิตะพันธ์ / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 90 คน จำนวนคนโหวต 0 คน