)

สำนักงานประสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกันตนได้ประโยชน์เต็มที่และรวดเร็ว
 
 
 
 
          นางชลอลักษณ์ แก้วพวง ประกันสังคมพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ประกันตนทุพพลภาพ และขอรับใช้สิทธิ เนื่องจากเป็นผู้ที่สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ตามหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน พร้อมกันนี้ ยังขอให้ผู้ประกันตนที่ประสงค์จะขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าว ไปตรวจและวินิจฉัยจากคณะกรรมการการแพทย์ เว้นแต่ผู้ประกันตนมีเหตุผล ไม่สามารถไปรับการตรวจได้ ให้ไปแจ้งได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ จึงขอแนะนำให้วันที่พิจารณาวันที่เป็นผู้ทุพพลภาพควรกำหนดวันที่สอดคล้องกับความเห็นแพทย์ เช่น วันที่ แพทย์ตรวจประเมินสมรรถภาพร่างกาย หรือวันที่แพทย์ผู้รักษาลงความเห็นว่าเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือวันที่สิ้นสุดการรักษา
 
          "เวลาที่ผู้ประกันตนประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย และต้องใช้ระยะเวลารักษาเป็นเวลานาน ขอให้ยื่นแบบประสงค์ไว้ ถ้าเราบอกว่ามีสิทธิได้นับตั้งแต่วันที่ประสงค์นั้น ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนอยู่ในสิทธิตามมาตรา 33 คือออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน จะได้รับสิทธิตามค่าจ้าง ทั้งนี้ จะไม่เกินเงินเดือนที่ประเมินไว้ ที่ส่งเงินสมทบจะคิดที่ 15,000 บาท ดังนั้น ร้อยละ 50 คือ ได้รับ 7,500 บาท”
 
          นางชลอลักษณ์ แก้วพวง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพขอรับใช้ประโยชน์ตามสิทธิค่อนข้างมาก จากนั้น คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดฯ จะพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามสิทธิที่ควรได้ อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีผู้ประกันตนมาใช้บริการขอรับสิทธิประโยชน์วันละ 600-700 คน
 
 
จำนวนคนอ่าน 78 คน จำนวนคนโหวต 0 คน