ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬเตรียมขับเคลื่อนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของจังหวัดสนองนโยบายรัฐบาล

วันที่ 23 เม.ย. 2556 )

        วันนี้(๒๓ เมษายน ๒๕๕๖) เวลา ๑๓.๓๐น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายเทวัญ สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนเงินทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และพิจารณาจัดการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภท ภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน ๕ นาที ภายใต้หัวข้อ”อบายมุข ๖” รวมทั้งพิจารณาการจัดทำ วิดิทัศน์ สื่อพื้นบ้านจังหวัดบึงกาฬ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
           สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินสนับสนุนเพื่อการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พัฒนากลไกการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐บาท ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.c-me.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๔๕-๘ ในวันและเวลาราชการ ในส่วนของการจัดประกวด สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภท ภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน ๕ นาที ภายใต้หัวข้อ "อบายมุข ๖” นั้น จะแบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาและระดับประชาชนทั่วไป ให้เลือกหัวข้อในการผลิตสื่อจากหลักธรรมอบายมุข ๖ ซึ่งประกอบด้วย การเที่ยวกลางคืน การเที่ยวดูการละเล่น การเป็นนักเลงสุรา การเป็นนักเลงการพนัน การเกียจคร้านการทำงาน และการคบคนชั่วเป็นมิตร จำนวน ๑ หัวข้อ โดยมีรางวัลแบ่งออกเป็น ๒ ระดับๆละ๒๐,๐๐๐บาท ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสดจำนวน ๖,๐๐๐บาท รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสดจำนวน ๔,๐๐๐บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ.
 
 
 
 
            สาโรช บุญบุตร ข่าว
            พิสิษฐ์ ดวงแก้ว นำเสนอ
จำนวนคนอ่าน 81 คน จำนวนคนโหวต 0 คน