ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
บุรีรัมย์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 2 ก.ค. 2556 )

บุรีรัมย์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 
จังหวัดบุรีรัมย์วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ "วันลูกเสือไทย” ประจำปี ๒๕๕๖ มีลูกเสือเนตรนารีเดินสวนสนามเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
 
 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ "วันลูกเสือไทย” ด้วยพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ได้ทรงก่อตั้งคณะลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๕๔ ดังนั้น ในวันนี้ของทุกปี จึงถือว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ "วันลูกเสือไทย” สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้จัดพิธี"วันลูกเสือไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ ให้ลูกเสือเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือไทย โดยการเข้าพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
 
 สำหรับการจัดกิจกรรมของลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมา สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ชั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) จำนวน ๒ รุ่น จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จำนวน ๒ รุ่น จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดย มีสถานศึกษาในสังกัด สพป.บร.๑-๔ ,สพม ๓๒,อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกองลูกเสือในสังกัดเข้าร่วมการประกวด จำนวน ๑๗ กอง และกองลูกเสือโรงเรียนทศพรวิทยา อำเภอสตึก สังกัด สพป.บร ๔ เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดระดับประเทศในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) กรุงเทพมหานคร
 
โดยการชุมนุมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๔๐๐ คน ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน ๒,๐๐๐ คน ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน ๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๒,๔๓๐ คน
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนคนอ่าน 152 คน จำนวนคนโหวต 0 คน