การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ 2 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนานักสันติภาพ และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นแก่สังคม

วันที่ 23 ม.ค. 2556 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้กำกับหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ร่วมกัน เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษาอันจะนำไปสู่การพัฒนานักสันติภาพ และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นแก่สังคม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จะเน้นบูรณาการพัฒนาสันติภาพแบบผสมผสานทั้งภายในและภายนอก โดยเริ่มต้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสันติภาพขึ้นภายในใจ โดยการใช้หลักสมาธิ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนากล่อมเกลาสติ และปัญญาให้เกิดความแข็งแกร่ง เพื่อให้สามารถทนต่อกระแสของอคติ มีความใจกว้าง อดทนและยอมรับต่อความแตกต่างอย่างมีสติ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความขัดแย้ง และการจัดการความขัดแย้งในมติที่หลากหลาย รวมถึงการเรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งของสันติวิธี ทั้งในระดับประเทศ ประชาคมอาเซียนและระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ผู้สนใจในโครงการดังกล่าว ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ โทรศัพท์หมายเลข 081-480-3374,02-623-5393

***********************************

ที่มา: สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

จำนวนคนอ่าน 266 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 ปฏิทินกิจกรรม
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทร. 0-3851-4794 โทรสาร 0-3881-4383 E-mail. prchachoengsao@prd.go.th