FONTSIZE
เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนAEC
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ

วันที่ 26 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 405 คน)
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

     อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลยังมีปัญหาในการเข้าถึงบริการ เนื่องจากภาคเอกชนไม่เข้าไปลงทุนเพราะไม่คุ้มค่า รัฐบาลจึงก้าวเข้ามาเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด เพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม และพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจอาเซียน
     การพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน รัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเทียบเท่า 4 G ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมจำนวน ๗๔,๙๖๕ หมู่บ้าน เริ่มดำเนินการปี ๒๕๕๙ และแล้วเสร็จสิ้นปี ๒๕๖๐ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท กิจกรรมที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเตอร์ระหว่างประเทศ สู่การเป็น "ศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ต” งบประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท
จำนวนคนอ่าน 406 คน จำนวนคนโหวต 0 คน