FONTSIZE
เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนAEC
รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้าน

วันที่ 26 ก.พ. 2559 (จำนวนคนอ่าน 422 คน)
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับวันที่ 15 มกราคม 2559

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้าน

เน้นผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในภาวะที่ขาด "พลังงาน" อันเป็นผลมาจากหลายปัจจัย อาทิ เศรษฐกิจโลกซบเซา รายได้จากการเกษตรที่ตกต่ำ ประชาชนชะลอการใช้จ่าย และธนาคารพาณิชย์ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อ เป็นต้นภาวะเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อการมั่นใจของประชาชนและนักลงทุน รัฐบาลจึงเร่งดำเนินการกระตุนเศรษฐกิจสะสางปัญหา พร้อมไปกับการวางอนาคต โดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับประเทศ แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศที่อ่อนกำลังลงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจไทย ที่พึ่งพาการส่งออกถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี เมื่อไรก็ตามที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ก็จะกระทบต่อภาคส่งออกและเศรษฐกิจไทยโดยตรง นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทย ในปีนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุล ด้วยการผลักดัน "เศรษฐกิจภายในประเทศ" ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น เพื่อลดการพึ้งพาการส่งออกแต่เพียงอย่างเดียวแกเช่นในอดีต ทั้งนี้เราต้อง "หันมองชนบท" ให้มากขึ้นโดยสร้างนวัฒกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้า เพื่อที่จะไม่ต้องขายสินค้าราคาถูกอีกต่อไป ดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเพื่อลดภาระของรัฐ ชูการท่องเที่ยวท้องถิ่นและเชื่อมโยงอาเซียนให้มากขึ้นซึ่งนับเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจตมแนวทางประชารัฐ ที่ทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือกัน เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย

 

จำนวนคนอ่าน 423 คน จำนวนคนโหวต 0 คน