FONTSIZE
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews >> ข่าวการศึกษา
ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งระบบ

วันที่ 3 ก.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 157 คน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

นายประสงค์ พรโสภิณ  ประธานพิธี

นายสาโรจน์ คำพิทักษ์  รอง ผอ.สพป.ชย 3 กล่าวรายงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหาร ครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำปี 2553-2555 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน 2 รุ่นๆละ 110 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-20 , 23-26 สิงหาคม 2553 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-26 , 30,31 สิงหาคม และ 1- 3 กันยายน 2553 ณ โรงแรมสยามรีเวอร์ รีสอร์ท จังหวัดชัยภูมิ โดยได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ พรโสภิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เดินทางมาเป็นประธานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 (เดิม) ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง , สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองในด้านกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำทางวิชาชีพ , พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดทักษะในด้านการบริหารสถานศึกษา และการบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษา ตามเนื้อหาสาระและกิจกรรมที่ได้รับจากการอบรม ทั้ง 9 สาระวิชา ซึ่งประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทายของการบริหารการศึกษาในอนาคต
2. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
3. การนำองค์การและเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
4. การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์
5. การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
6. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
7. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
8. การควบคุม การวัดประเมินและการจัดการความรู้
9. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายโรงเรียน ได้นำคณะครู นักเรียน เข้าร่วมแสดงกิจกรรมผลงานที่เป็นเลิศ เพื่อแสดงให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาแนวทางการจัดทำ Best Practice ด้วย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม
ผู้สื่อข่าว TV3 เข้าร่วมถ่ายทำกิจกรรม Best practice ของเครือข่ายโรงเรียน
ผศ.ดร.นันทกา ปรีดาศักดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราสีมา ร่วมบรรยายช ี้แจงการฝึกอบรม
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
ร.ร.อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครนักเรียนคนพิการเข้าศึกษาต่อจนจบหลักสูตร ฟรี
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
ชาวชัยภูมิ รอความหวัง มัธยมเขต พัฒนาการศึกษา เพื่อเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง
เด็กชัยภูมิคว้าแชมป์เหรียญทองหุ่นยนต์โลก2010
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปิดรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2556
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ ชัยภูมิ กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2559
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การให้ทุนการศึกษาเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1
จำนวนคนอ่าน 158 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *