FONTSIZE
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews >> ข่าวท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 17 ก.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 1653 คน)
อบจ.ชัยภูมิ

วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิตกรุงเทพมหารคร รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้รับเกียรติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการประดับธงชาติการประกวดการขับร้องเพลง ชาติระดับประเทศ ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ท่านสุริยน ภูมิรัตนประพิณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก ท่านรองนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

สืบเนื่องจากวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" ให้แก่ปลัดกระทรวงอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานความรักและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย
โดยนำ "ธงชาติไทยและเพลงชาติไทย" มาเป็นเครื่องมือรณรงค์ให้คนไทยทุกคนระลึกถึงความเป็นชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฎิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ต่อกัน มีความรักความภาคภูมิใจในคุณค่าเอกลักษณ์ของไทย และช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่ชาติบ้านเมืองตลอดไป

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้สนองนโยบายและแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการดัง กล่าวมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรมเช่น การจัดพิมพ์คู่มือ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" จำนวน 50,000 เล่ม การจัดอบรมสัมนาเรื่อง "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 5 ครั้ง
การจัดประกวดการประดับธงชาติ และการจัดประกวดการขับร้องเพลงชาติทุกจังหวัดทั่วประเทศ การจัดนิทรรศการ ธงชาติไทยและธงสำคัญของชาติ ซึ่งบางกิจกรรมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการประเมินผลพบว่า กิจกรรมเหล่านั้น ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมอีก 2 กิจกรรม ซึ่งเป็นที่มาของการจัดพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่การประกวดการประดับธงชาติ และการประกวดการขับร้องเพลงชาตินั้น สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด จัดการประกวดการประดับธงชาติและการประกวดขับร้องเพลงชาติในระดับจังหวัด
ของแต่ละจังหวัด โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับเขต/อำเภอ และระดับกรุงเทพมหานคร/จังหวัดในส่วนของการประกวดการประดับธงชาติแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทหน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สำหรับการประกวดขับร้องเพลงชาติแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประถมศึกษา
และประเภทมัธยมศึกษา/อุดมศึกษา จากนั้นจะส่งผลงานผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัดให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาตัดสินหาผู้ชนะการประกวดระดับประเทศต่อไป โดยผู้ชนะในการประกวดระดับเขต/อำเภอ และระดับกรุงเทพมหานคร/จังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ในฐานะคณะ
ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ จะได้รับเกียรติบัตรของนายกรัฐมนตรีขณะนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและได้ผู้ชนะการประกวดการประดับธงชาติ และการประกวดขับร้องเพลงชาติ ระดับประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้มีพิธีมอบรางวัลในลำดับต่อไป

ผลการประกวดการประดับธงชาติระดับประเทศ
1.ประเภทหน่วยงานภาครัฐ
ชนะเลิศ โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายดง จังหวัดเพชรบูรณ์
รางวัลชมเชย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รางวัลชมเชย สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี

2.ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน
ชนะเลิศ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
รองชนะเลิศ อันดับ 1 มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนลาซาล จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี
รางวัลชมเชย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเจริญธัญญะ จังหวัดพิจิตร
รางวัลชมเชย สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ

3.ประเภทประชาชนทั่วไป
ชนะเลิศ นางจำปี พันธ์นงค์ จังหวัดพิจิตร
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสิงห์ทอง หมื่นชนะ จังหวัดเพชรบูรณ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายไพรัช วิถี จังหวัดชลบุรี
รางวัลชมเชย นางศิริพร กล้าหาญ จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชมเชย นายชูศักดิ์ ลิ้มกิติศุภสิน จังหวัดสิงห์บุรี
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
"ย่าโมท้องถิ่นเกมส์" กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว
ชัยภูมิสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนกว่า 200 อบต. เฝ้าระวังภัยใช้น้ำมันทอดซ้ำก่อโรคมะเร็ง
เปิดบริการล่องแพท่องเที่ยวเขื่อนลำปะทาวรับนักท่องเที่ยวฉลองปีใหม่
ต้นมะพร้าวประหลาด คล้ายพญานาค
อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ฉ่ำน้ำแข่งเรือสุขเหลือลอยกระทง ประจำปี 2554
อบจ.ชัยภุมิ มอบชุดตรวจสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ให้ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 20,000 ชุด
อบจ.ชัยภูมิ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งแรก เลือกประธานสภา และรองประธานสภาจังหวัด
อบจ.แถลงโปร่งใสสอบครูผู้ช่วย 106 อัตรา
อบจ.ชัยภูมิร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ง่วง - เมาไม่ขับรถ
อำเภอหนองบัวแดงขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพ "แบกกล้องส่องกระธูปงาม" ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2559
อำเภอหนองบัวแดงขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพ "แบกกล้องส่องกระธูปงาม" ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2559
อำเภอหนองบัวแดงขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพ "แบกกล้องส่องกระธูปงาม" ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2559
อบต.โพนทอง เก็บค่าธรรมเรียมบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มครัวเรือนละ 20 บาท/เดือน เริ่ม 1 ต.ค.นี้
อบต.โพนทอ เชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลโพนทอง ประจำปี พ.ศ. 2559
จำนวนคนอ่าน 1654 คน จำนวนคนโหวต 23 คน

  จำนวนคนโหวต 23 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
9%
  ให้ 2 คะแนน
 
9%
  ให้ 3 คะแนน
 
4%
  ให้ 4 คะแนน
 
17%
  ให้ 5 คะแนน
 
61%
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    piller rabatt
  bestรคlla piller
  http://generiskutanresept.top/loxitane/
    bestรคlla piller [02/09/2016 - 11:33:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 29
 • แจ้งลบ
    lรฅg kostnad piller
  piller lรคkemedel
  http://generiskutanresept.top/seroquel/
    lรฅg kostnad piller [31/08/2016 - 11:31:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    http://prednisolone-5mg.bid/ - prednisolone http://ashwagandha.trade/ - buy ashwagandha http://zithromaxzpak.date/ - zithromax z pak
    asPim503ch [03/08/2016 - 22:39:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    ไม่รู้ทำไม..ถึงปล่อยให้ลอยนวล ไม่รู้สึกผิด..ทั้งครู-นักเรียนก็แรดเหลือเกินรู้ทั้งรู้ว่าว่าเขามีครอบครัวแล้วยังแย่งมาได้ ทำให้ครอบครัวเขาต้องแตกแยก..เลวทั้งคู่
    ชอบธรรม [01/04/2014 - 08:34:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    แต่ก็มีอาจารย์..เลวๆ แฝงอยู่ชอบกินเด็ก
    ชอบธรรม [01/04/2014 - 08:28:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    เก่งครับ
    ปุ้ย หญ้านาง [27/05/2013 - 14:07:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    คิดถึงเพื่อนที่บ้านเป้าวิทยาทุกคนเลย
    จุฬารัตน์ สู่หญ้านาง [27/03/2013 - 21:33:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    สุดยอดคือโรงเรียนบ้านเป้าวิทยส
    ความคิดเห็น 4 [21/03/2013 - 13:23:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    ขอแสดงความยินดีกับ คณะครู อาจารย์ และนักเรียนรร.บ้านเป้าวิทยา ที่สร้างผลงานระดับประเทศครับ..ผมเป็นอดีตลูกศิษย์ของท่าน ผอ.ปัญญา ดีใจกับท่าน และโรงเรียนของท่านจริงๆ.....สุดยอดเลยครับ...
    ร.อ.ปัญญา..จังหวัดเลยครับ [27/07/2012 - 09:55:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    รักนะเป้าวิทยา
    ศตวรรษ ธรรมกุล [11/07/2012 - 12:33:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    อย่ากได้เบอร์ครูสมชาย สุขเกษม
  คือว่ามีเรื่องที่จะดทรมาเเก่งคับ
    พรชิตา คูณสมบัติ [28/09/2011 - 20:49:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    คิดถึงครูสมชาย สุขเกษมมากจาก2/4
    พรชิตา คุณศฒฐํ๖ [28/09/2011 - 20:43:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    คิดถึงครูทุกคนนะคะ
    จามจุรี [21/09/2011 - 23:26:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    รู้สึกว่าโรงเรียนบ้านเป้าสอนให้หนูเป็นคนดีมากขึ้นเลย
    ผกาวรรณ์ ศรีศิลป์ [15/09/2011 - 15:48:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    เด้กโรงเรียนเป้า น่ารักมากเลยค่ะ
    กมลชนก [16/07/2011 - 10:33:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    รักโรงเรียนบ้านเป้า มากเลยค่ะ
    อริญา [16/07/2011 - 10:30:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    โรงเรียนบ้านเป้า สู้ สู้ ค่ะ
    ชลารักณษ์ [16/07/2011 - 10:27:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    ด้านการกีฬาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาดีมากเรยย่ะ
    เด็กร.ร.ภูเขียว โว๊ย!! [14/07/2011 - 08:30:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    i love ป.ว มาก
    อริญา [08/07/2011 - 16:40:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    เยี่ยมมากเลยค่ะ สุดยอด
    สุปรียา [08/07/2011 - 16:36:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    ไช่ค่ะ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่แล้วสามารถสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมได้
    กมลชนก ๒/๑ ของโรงเรียน [02/07/2011 - 15:39:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    รู้สึกว่าโรงเรียนบ้านป้านวิทยาจะเป็นที่รู้จักกันมากมีเเต่คนพูดถึงในด้านดีๆทั้งนั้นเลยครับ
    นายธีรวัฒน์ สุหญ้านาง [12/06/2011 - 05:34:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    นักเรียนเก่งมแต่คนที่มีความสามารถคุณครูก็มีแต่คนเก่งดี ป.ว จึงไม่เคยแพ้
    อะตอม6/3รุ่น17 [10/06/2011 - 23:58:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    โรงเรียนนี้น่าอยู่มากค่ะ
    นิตยา ชวดชัยภูมิ [07/06/2011 - 11:31:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    สุดยอดไปเลย
    อธิวัฒนั ยอดสง่า [05/06/2011 - 13:12:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    โรงเรียน ครูดนตรี นาฎศิลป จบกางการมาหรอคราฟอ่ะ

  ป่วยมาก ตาบอด
    คนดี [09/03/2011 - 16:57:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    ลองใช้เบอร์โทรหรือ Emailด้านล่าง
  น่าจะใช้ได้
    ทนงศักดิ์ สุหญ้านาง [15/10/2010 - 17:05:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    ถ้าจะถามข้อมูลนักเรียนให้ไปถามที่ไหนอ่ะ
    สุชาวลี กุยแก้ว [15/10/2010 - 12:37:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ขอบอกว่า...Vevry good...สุดยอดจริงๆ
    สุชาวลี กุยแก้ว [15/10/2010 - 11:33:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    โรงเรียนบ้านเป้าสุดยอดอยู่แล้ว
    ทนงศักดิ์ สุหญ้านาง [13/10/2010 - 17:32:15]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *