FONTSIZE
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews >> ข่าวท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 17 ก.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 2596 คน)
อบจ.ชัยภูมิ

วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิตกรุงเทพมหารคร รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้รับเกียรติ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการประดับธงชาติการประกวดการขับร้องเพลง ชาติระดับประเทศ ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ท่านสุริยน ภูมิรัตนประพิณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก ท่านรองนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

สืบเนื่องจากวันที่ 23 มิถุนายน 2553 ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" ให้แก่ปลัดกระทรวงอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานความรักและสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย
โดยนำ "ธงชาติไทยและเพลงชาติไทย" มาเป็นเครื่องมือรณรงค์ให้คนไทยทุกคนระลึกถึงความเป็นชาติ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฎิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ต่อกัน มีความรักความภาคภูมิใจในคุณค่าเอกลักษณ์ของไทย และช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่ชาติบ้านเมืองตลอดไป

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้สนองนโยบายและแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการดัง กล่าวมาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรมเช่น การจัดพิมพ์คู่มือ "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" จำนวน 50,000 เล่ม การจัดอบรมสัมนาเรื่อง "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 5 ครั้ง
การจัดประกวดการประดับธงชาติ และการจัดประกวดการขับร้องเพลงชาติทุกจังหวัดทั่วประเทศ การจัดนิทรรศการ ธงชาติไทยและธงสำคัญของชาติ ซึ่งบางกิจกรรมได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการประเมินผลพบว่า กิจกรรมเหล่านั้น ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมอีก 2 กิจกรรม ซึ่งเป็นที่มาของการจัดพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่การประกวดการประดับธงชาติ และการประกวดการขับร้องเพลงชาตินั้น สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด จัดการประกวดการประดับธงชาติและการประกวดขับร้องเพลงชาติในระดับจังหวัด
ของแต่ละจังหวัด โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับเขต/อำเภอ และระดับกรุงเทพมหานคร/จังหวัดในส่วนของการประกวดการประดับธงชาติแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทหน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สำหรับการประกวดขับร้องเพลงชาติแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประถมศึกษา
และประเภทมัธยมศึกษา/อุดมศึกษา จากนั้นจะส่งผลงานผู้ชนะการประกวดระดับจังหวัดให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาตัดสินหาผู้ชนะการประกวดระดับประเทศต่อไป โดยผู้ชนะในการประกวดระดับเขต/อำเภอ และระดับกรุงเทพมหานคร/จังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ในฐานะคณะ
ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ และผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ จะได้รับเกียรติบัตรของนายกรัฐมนตรีขณะนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินและได้ผู้ชนะการประกวดการประดับธงชาติ และการประกวดขับร้องเพลงชาติ ระดับประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้มีพิธีมอบรางวัลในลำดับต่อไป

ผลการประกวดการประดับธงชาติระดับประเทศ
1.ประเภทหน่วยงานภาครัฐ
ชนะเลิศ โรงพยาบาลสังขะ จังหวัดสุรินทร์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักงานเทศบาลตำบลท้ายดง จังหวัดเพชรบูรณ์
รางวัลชมเชย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รางวัลชมเชย สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี

2.ประเภทหน่วยงานภาคเอกชน
ชนะเลิศ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
รองชนะเลิศ อันดับ 1 มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนลาซาล จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี
รางวัลชมเชย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรเจริญธัญญะ จังหวัดพิจิตร
รางวัลชมเชย สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ

3.ประเภทประชาชนทั่วไป
ชนะเลิศ นางจำปี พันธ์นงค์ จังหวัดพิจิตร
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายสิงห์ทอง หมื่นชนะ จังหวัดเพชรบูรณ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายไพรัช วิถี จังหวัดชลบุรี
รางวัลชมเชย นางศิริพร กล้าหาญ จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชมเชย นายชูศักดิ์ ลิ้มกิติศุภสิน จังหวัดสิงห์บุรี
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
"ย่าโมท้องถิ่นเกมส์" กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ชัยภูมิสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนกว่า 200 อบต. เฝ้าระวังภัยใช้น้ำมันทอดซ้ำก่อโรคมะเร็ง
เปิดบริการล่องแพท่องเที่ยวเขื่อนลำปะทาวรับนักท่องเที่ยวฉลองปีใหม่
ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว
ต้นมะพร้าวประหลาด คล้ายพญานาค
อบจ.ชัยภูมิร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ง่วง - เมาไม่ขับรถ
อำเภอบ้านเขว้าบูมผ้าไหมมัดหมี่ของดีประจำอำเภอ
การอบรมหลักสูตร "กลยุทธการประชาสัมพันธ์องค์กร"
ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2555
ชัยภูมิ จัดเวทีประชาคม เสวนา รับฟังความคิดเห็นของชุมชน โครงการสนับสนุนสถานีผลัดพลังงานสีเขียว
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลด่านซ้ายจัดการแข่งขัน “ด่านซ้ายมินิมาราธอน รวมในเทิดไท้ในหลวงรัชกาลที่ 9”
อำเภอหนองบัวแดงขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพ "แบกกล้องส่องกระธูปงาม" ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2559
อำเภอหนองบัวแดงขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพ "แบกกล้องส่องกระธูปงาม" ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2559
อำเภอหนองบัวแดงขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพ "แบกกล้องส่องกระธูปงาม" ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี 2559
จำนวนคนอ่าน 2597 คน จำนวนคนโหวต 23 คน

  จำนวนคนโหวต 23 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
9%
  ให้ 2 คะแนน
 
9%
  ให้ 3 คะแนน
 
4%
  ให้ 4 คะแนน
 
17%
  ให้ 5 คะแนน
 
61%
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    piller rabatt
  bestรคlla piller
  http://generiskutanresept.top/loxitane/
    bestรคlla piller [02/09/2016 - 11:33:45]
   
 • ความคิดเห็นที่ 29
 • แจ้งลบ
    lรฅg kostnad piller
  piller lรคkemedel
  http://generiskutanresept.top/seroquel/
    lรฅg kostnad piller [31/08/2016 - 11:31:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    http://prednisolone-5mg.bid/ - prednisolone http://ashwagandha.trade/ - buy ashwagandha http://zithromaxzpak.date/ - zithromax z pak
    asPim503ch [03/08/2016 - 22:39:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    ไม่รู้ทำไม..ถึงปล่อยให้ลอยนวล ไม่รู้สึกผิด..ทั้งครู-นักเรียนก็แรดเหลือเกินรู้ทั้งรู้ว่าว่าเขามีครอบครัวแล้วยังแย่งมาได้ ทำให้ครอบครัวเขาต้องแตกแยก..เลวทั้งคู่
    ชอบธรรม [01/04/2014 - 08:34:37]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    แต่ก็มีอาจารย์..เลวๆ แฝงอยู่ชอบกินเด็ก
    ชอบธรรม [01/04/2014 - 08:28:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    เก่งครับ
    ปุ้ย หญ้านาง [27/05/2013 - 14:07:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    คิดถึงเพื่อนที่บ้านเป้าวิทยาทุกคนเลย
    จุฬารัตน์ สู่หญ้านาง [27/03/2013 - 21:33:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    สุดยอดคือโรงเรียนบ้านเป้าวิทยส
    ความคิดเห็น 4 [21/03/2013 - 13:23:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    ขอแสดงความยินดีกับ คณะครู อาจารย์ และนักเรียนรร.บ้านเป้าวิทยา ที่สร้างผลงานระดับประเทศครับ..ผมเป็นอดีตลูกศิษย์ของท่าน ผอ.ปัญญา ดีใจกับท่าน และโรงเรียนของท่านจริงๆ.....สุดยอดเลยครับ...
    ร.อ.ปัญญา..จังหวัดเลยครับ [27/07/2012 - 09:55:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    รักนะเป้าวิทยา
    ศตวรรษ ธรรมกุล [11/07/2012 - 12:33:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    อย่ากได้เบอร์ครูสมชาย สุขเกษม
  คือว่ามีเรื่องที่จะดทรมาเเก่งคับ
    พรชิตา คูณสมบัติ [28/09/2011 - 20:49:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    คิดถึงครูสมชาย สุขเกษมมากจาก2/4
    พรชิตา คุณศฒฐํ๖ [28/09/2011 - 20:43:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    คิดถึงครูทุกคนนะคะ
    จามจุรี [21/09/2011 - 23:26:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    รู้สึกว่าโรงเรียนบ้านเป้าสอนให้หนูเป็นคนดีมากขึ้นเลย
    ผกาวรรณ์ ศรีศิลป์ [15/09/2011 - 15:48:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    เด้กโรงเรียนเป้า น่ารักมากเลยค่ะ
    กมลชนก [16/07/2011 - 10:33:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    รักโรงเรียนบ้านเป้า มากเลยค่ะ
    อริญา [16/07/2011 - 10:30:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    โรงเรียนบ้านเป้า สู้ สู้ ค่ะ
    ชลารักณษ์ [16/07/2011 - 10:27:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    ด้านการกีฬาโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาดีมากเรยย่ะ
    เด็กร.ร.ภูเขียว โว๊ย!! [14/07/2011 - 08:30:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    i love ป.ว มาก
    อริญา [08/07/2011 - 16:40:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    เยี่ยมมากเลยค่ะ สุดยอด
    สุปรียา [08/07/2011 - 16:36:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    ไช่ค่ะ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่แล้วสามารถสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมได้
    กมลชนก ๒/๑ ของโรงเรียน [02/07/2011 - 15:39:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    รู้สึกว่าโรงเรียนบ้านป้านวิทยาจะเป็นที่รู้จักกันมากมีเเต่คนพูดถึงในด้านดีๆทั้งนั้นเลยครับ
    นายธีรวัฒน์ สุหญ้านาง [12/06/2011 - 05:34:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    นักเรียนเก่งมแต่คนที่มีความสามารถคุณครูก็มีแต่คนเก่งดี ป.ว จึงไม่เคยแพ้
    อะตอม6/3รุ่น17 [10/06/2011 - 23:58:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    โรงเรียนนี้น่าอยู่มากค่ะ
    นิตยา ชวดชัยภูมิ [07/06/2011 - 11:31:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    สุดยอดไปเลย
    อธิวัฒนั ยอดสง่า [05/06/2011 - 13:12:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    โรงเรียน ครูดนตรี นาฎศิลป จบกางการมาหรอคราฟอ่ะ

  ป่วยมาก ตาบอด
    คนดี [09/03/2011 - 16:57:28]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    ลองใช้เบอร์โทรหรือ Emailด้านล่าง
  น่าจะใช้ได้
    ทนงศักดิ์ สุหญ้านาง [15/10/2010 - 17:05:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    ถ้าจะถามข้อมูลนักเรียนให้ไปถามที่ไหนอ่ะ
    สุชาวลี กุยแก้ว [15/10/2010 - 12:37:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ขอบอกว่า...Vevry good...สุดยอดจริงๆ
    สุชาวลี กุยแก้ว [15/10/2010 - 11:33:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    โรงเรียนบ้านเป้าสุดยอดอยู่แล้ว
    ทนงศักดิ์ สุหญ้านาง [13/10/2010 - 17:32:15]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *