ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
ชัยภูมิจับคู่กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวGAP-กับผู้รับซื้อเชื่อมโยงการตลาดครบวงจรสนองนโยบายรัฐบาล

วันที่ 9 ต.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)
จังหวัดชัยภูมิ

 วันนี้ 9 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ประธานกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ผลิตข้าวGAP และประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ การรับซื้อขายผลผลิต ภายใต้โครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวGAP ครบวงจร กับ ผู้ประกอบการค้าข้าว ซึ่งในจังหวัดชัยภูมิ 

โครงการ 1 ราย คือ บ.เมดิฟู้ด (ประเทศไทย จำกัด) โดยนายวรวัฒน์  บุญหลาย เป็นภาคเอกชน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ ได้สร้างนวัตกรรมด้านอาหารจากธรรมชาติที่มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ผู้บริโภคกลับสู่สมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยด้านข้าวและอาหารกับสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีรวมถึงกระบวนการปลูกข้าวปลอดสารพิษที่มีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตดี ช่วยกันสร้างความเติบโตที่ยังยืนในระดับชุมชน และสร้างชื่อเสียงในระดับสากลให้แก่ข้าวหอมมะลิไทยซึ่งเป็นสินค้าเอกลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ นับว่าสอดคล้องกับแนวการดำเนินงานของจังหวัดชัยภูมิที่มุ่งหวังยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งต่อภูมิปัญญาให้พัฒนาไปอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศ และระดับสากล  

 โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนองนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาพัฒนาการปลูกข้าวให้ได้มาตรฐานGAPและพัฒนาไปเป็นข้าวอินทรีย์ ขณะเดียวกันภาครัฐลงไปสร้างแรงจูงใจ ให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ ปัจจัยการผลิต และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.1 ต่อปี  ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงด้านการตลาด โชคดีที่จังหวัดชัยภูมิมีผู้ประกอบการ ทำอยู่ก่อนแล้ว ภาครัฐจึงเข้ามาต่อยอด ขยายจากเกษตรกรกลุ่มเดิม สู่กลุ่มนาแปลงใหญ่ ปลูกข้าวGAP และกลุ่มข้าวอินทรีย์ 

 วันนี้กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลศรีสำราญ อ.คอนสวรรค์ มีผลผลิตข้าวGAPพร้อมจำหน่ายให้คู่สัญญาตามโครงการแล้ว 564 ตัน ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกเมื่อปี 2559 ส่วนในปีนี้ มีเข้าร่วมโครงการ 29 แปลง อยู่ระหว่างตรวจประเมินคุณภาพ คาดว่าจะมีผลผลิต 4,5000 ตัน

 ส่วนข้าวอินทรีย์ ในจังหวัดชัยภูมิ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 71 กลุ่ม สมาชิก1,170 ราย พื้นที่ 12,602 ราย  ผ่านการประเมินข้าวอินทรีย์เบื้องต้นแล้ว 42 กลุ่ม สมาชิก 626 ราย พื้นที่6,192 ไร่ ในจำนวนนี้คาดว่าจะผ่าน 36 กลุ่ม

////////////////

สุระพงค์  สวัสดิ์ผล /ข่าว

จำนวนคนอ่าน 177 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400