ข่าวบริการ >> รับสมัครงาน
โรงพยาบาลชัยภูมิประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

วันที่ 19 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 369 คน)

โรงพยาบาลชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง สังกัด โรงพยาบาล ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลชัยภูมิ ผู้สมัครจะต้อง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป 5 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ ผู้สมัครจะต้อง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายบัญชี โรงพยาบาลชัยภูมิ ผู้สมัครจะต้อง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ ผู้สมัคจะต้อง ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ และทางเว็บไซต์ http://cph.moph.go.th ตั้งแต่วันที่ 22-31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยภูมิ โทร 044-822365

...............................

จำนวนคนอ่าน 370 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400