การเมือง-การเลือกตั้งชัยภูมิ-บ้านเรา
ผลการเลือกตั้ง สส. ชัยภูมิแบบแบ่งเขต

วันที่ 4 ก.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 513 คน)
กกต. ชัยภูมิ
 

ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง .. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 
 
 

เขต

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

ได้คะแนน

1

1

นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ

36,819

10

นายสากล มาชัยภูมิ

3,591

16

นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย

39,944

18

นางจันทร์ฟอง ดิเรกศรี

103

22

นายจวง สิมมาวงษ์

188

34

นายกฤตลักษณ์ ศรีรักษ์

56

2

1

นายมานะ โลหะวณิชย์

61,861

2

นายสมชาย จริยานันทกุล

11,667

10

นางศรีประภา ปัญญาหรรษาวงศ์

3,209

12

นายพสิษฐ์ คำชัย

118

15

นายทักษิณ แท้ไธสงค์

96

16

นายราชัน วรรณจงคำ

3,495

18

นางหนูบาย งามผ่อง

43

34

นายโชคชัย ดีนนทะชัย

18

3

1

นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ

45,583

2

นายศักดา สถิตย์ธรรม

8,567

10

นายอิสระพงศ์ สงวนวงศ์ชัย

4,788

12

นายธีระพงศ์ เสริมเจนไชย

207

16

นายเชิงชายติณณ์ ชาลีรินทร์

18,127

21

นายอาคม หาญนอก

9,556

39

นายภัทรพร เอื้อศิรินวกุล

32

4

1

นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร

46,026

10

นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย

33,166

15

นายธนภัทร ธุระพันธุ์

136

18

นางสาวดาวตะวัน ประยูรสิงห์

42

34

นายถาวร ประครองญาติ

61

39

นายนิพนธ์ ศิลปอนันต์

31

5

1

นายเจริญ จรรย์โกมล

46,046

2

นายสมาน สุธรรมาภิวัฒน์

15,418

10

ร้อยตำรวจตรี ชัชวาลย์ ดลประสิทธิ์

3,794

18

นางสาวงามใบตอง นิลมณี

55

21

นายชูเดช เร่งไพบูลย์วงษ์

12,472

26

นายศรวัฒนต์ ฦาชา

5,491

6

1

นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล

40,298

10

นายปรัชญา หนูจันทร์

1,871

16

นายพีระพล ติ้วสุวรรณ

14,248

18

นายประยูร สุนทริยานนท์

37

21

นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์

20,453

26

ร้อยตรี วัฒนา แก้วศิริ

8,727

7

1

นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์

67,891

2

นายอาคม เลิศวานิชย์กุล

3,938

10

นายเสถียร เที่ยงตรง

5,714

18

นายแผนผา คงนาวัง

139

 

 

จำนวนคนอ่าน 514 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400