การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล >> การบริหารราชการแผ่นดิน >> ด้านเศรษกิจ
มาตรการลดภาระหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย

วันที่ 4 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 71 คน)
มติ คณะรัฐมนตรี (ครม.)
 

รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืนในหลายแนวทาง เช่น ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ผลิตตามความต้องการของตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น

              อย่างไรก็ตามภาคการผลิตสินค้าการเกษตร เกษตรกรเองได้ประสบปัญหาหลายด้านที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งเรื่องภัยธรรมชาติ น้ำท่วม น้ำแล้ง แม้กระทั่งเรื่องราคาสินค้าการเกษตรที่ผันผวน ซึ่งในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (๓๑ ก.ค.๖๑) ได้เห็นชอบแนวทางและมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย ๒ โครงการสำคัญ ประกอบด้วย

              ๑.โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.เพื่อลดภาระหนี้สินและฟื้นฟูการประกอบอาชีพ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส.จำนวน ๓.๘๑ ล้านราย ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.จะได้รับสิทธิขยายระยะเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้ เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามความสมัครใจ โดยขอให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.กว่า ๓.๘๑ ล้านรายดังกล่าว ต้องไปแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และกำหนดให้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือในกรณีที่มีหนี้เงินกู้เป็นภาระหนักให้ดำเนินการตามโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส.เป็นราย ๆ ไป  นอกจากนี้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ, สินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตหรือสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจัดหาปัจจัยการผลิตได้ รวมทั้ง ธ.ก.ส.จะส่งเสริมการออมเงินที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

              ๒.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ช่วยเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ได้รับสิทธิลดดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ให้กับ ธ.ก.ส.ในอัตราร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี และ ธ.ก.ส.รับภาระดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี และในส่วนต้นเงินกู้ที่เกินกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ

+++++++++++++++

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน