มติคณะรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

วันที่ 29 ต.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 41 คน)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ด้านเศรษฐกิจ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณากำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ใบยาสูบมีราคาตกต่ำ โดยเร็ว โดยให้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นแทนยาสูบหรือสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีความพร้อมปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่เหมาะสมกว่าด้วย อีกทั้ง ให้กระทรวงการคลังเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไข้ปัญหาหนี้นอกระบบ และการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการต่างๆของรัฐบาล เช่น การให้สินเชื่อของพิโกไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ เป็นต้น ให้ถูกต้องและทั่วถึง รวมทั้งให้ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือด้านสินเชื่อดังกล่าว สอดคล้องกับความต้องการหรือสภาพปัญหาของผู้มีรายได้น้อยมากยิ่งขึ้นด้วย

                ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

/////////////////////////////////////

ณัฐพล  สวัสดิ์ผล พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 42 คน จำนวนคนโหวต 0 คน