ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนหมาว้อ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8

วันที่ 27 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง เทศบาลตำบลทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

          เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนหมาว้อ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารปะกวดราคา ในราคาชุดละ 2,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤศจิกายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ภายหลังจากชำระเงิน ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tungthong.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-839836 ในวันเวลาราชการ

//////////////////////////////

จำนวนคนอ่าน 34 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400