ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาซื้อเสริมสร้างความปลอดภู่สังคมที่สงบสุขของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในหมู่บ้าน/ในเขตชุมชน

วันที่ 29 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ

          ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเสริมสร้างความปลอดภู่สังคมที่สงบสุขของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในหมู่บ้าน/ในเขตชุมชน จำนวน 5 อำเภอ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามรรถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chaiyaphum.police.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4482-1920 ในวันและเวลาราชการ

///////////////////////////

จำนวนคนอ่าน 44 คน จำนวนคนโหวต 0 คน