ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

          เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ชย.ถ.11-003 สายบ้านกุดฉนวนอุดม-บ้านหนองอุดม และรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.11-001 สายบ้านกุดไข่นุ่น-บ้านโปร่งเกตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 ธันวาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tungthong.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-839836 ในวันและเวลาราชกร

/////////////////////////////

จำนวนคนอ่าน 79 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400