ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 12 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง

          เทศบาลตำบลทุ่งทอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเหม่า หมู่ที่ 3 และปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีความสามารถตามกฎหมาย เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันก่อนวันเสนอราคา

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tungthong.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-839836 ในวันและเวลาราชการ

/////////////////////////////////

จำนวนคนอ่าน 95 คน จำนวนคนโหวต 0 คน