ข่าวเด่น ข่าวด่วน
รัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

วันที่ 4 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่อาศัยเงินกู้นอกระบบ แต่ปัจจุบันกลุ่มคนที่มีรายได้สูงก็หันมาอาศัยเงินกู้นอกระบบกันมากขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวกและสามารถหาแหล่งเงินได้โดยง่าย ซึ่งต่างจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินที่มีหลักเกณฑ์การกู้              ที่ยุ่งยาก รวมทั้งการอนุมัติเงินกู้ก็ยากขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ไม่ค่อย จะสู้ดีทำให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ระมัดระวังในการปล่อยกู้เป็นเหตุให้ประชาชนหันไปพึ่งพาแหล่งเงินที่อยู่นอกระบบมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบอย่างกว้างขวางและกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจภายในประเทศ หนี้นอกระบบ               จึงเสมือนทุกข์กองโตของประชาชน หลายครอบครัวต้องใช้ชีวิตทนทุกข์จมกับกองหนี้

มานานจนเกิดความเครียด ปัญหาสุขภาพ ความขัดแย้งในครอบครัว จนไม่เหลือ             แม้บ้านเรือน ทรัพย์สินและที่ดินทำกิน หรืออาจลุกลามทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เช่น การลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ เป็นต้น

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้แบ่งกลุ่มอาชีพที่มีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม             คือ 1.พ่อค้าแม่ค้า เนื่องจากเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก ทำให้ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ 2.กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ 3.ข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการในต่างจังหวัด เช่น ข้าราชการครู มีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ และ 4.เกษตรกร มีปัญหาเรื่องเงินกู้นอกระบบอย่างรุนแรง เพราะนายทุนในพื้นที่ได้ทุกอย่างทั้งเครื่องมือการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร มีสินค้าให้กู้ยืม และการทำสัญญาขายฝากเพียงแค่เซ็นแล้วนำโฉนดที่ดินมาวางไว้เท่านั้น อีกทั้งปัญหาที่ผู้กู้เงินนอกระบบมักเจอก็คือโดนเจ้าหนี้          เอาเปรียบ ทั้งการคิดดอกเบี้ยที่สูงเกินจริง จ่ายเงินไปแล้ว แต่กลับบอกว่ายังไม่ได้จ่าย และบางคนโดนข่มขู่จากเจ้าหนี้

นโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน เป็นเรื่องที่รัฐบาลหยิบยกขึ้นมาช่วยเหลือคนเป็นหนี้ผ่านแนวทาง 5 ด้าน คือ

1. ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย เชิญชวน              ให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และขออนุญาตทำธุรกิจสินเชื่อในระบบให้ถูกต้อง รวมทั้งเร่งรัดการบังคับใช้ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา   พ.ศ.2560 ดังนั้น เจ้าหนี้จะเรียกดอกเบี้ยโหด หรือใช้วิธีบังคับขู่เข็ญให้ใช้หนี้แบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว

2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป ภาครัฐได้อนุญาตให้มีสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรือธุรกิจที่ให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ และจัดตั้ง "หน่วยแก้หนี้นอกระบบ”ภายใน ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาหนี้ และหาสินเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนให้ลูกหนี้

3. ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อลดภาระของลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้แจ้งความประสงค์จะไกล่เกลี่ยหนี้กับธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส.แล้ว ทางธนาคารจะประสานกับคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำ กทม. หรือจังหวัด              ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบให้เกิดจำนวนหนี้ที่เป็นธรรม ก่อนที่ธนาคารจะให้สินเชื่อต่อไป

4. เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ ลูกหนี้นอกระบบที่ไม่มีศักยภาพ             ในการหารายได้หรือมีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ จะได้รับการสนับสนุนด้านการฟื้นฟูอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งทุนในการประกอบอาชีพตามความเหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก

5. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยที่เกี่ยวข้อง                 สร้างเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เผยแพร่ความรู้และทักษะทางการเงินแก่ประชาชน และจัดทำฐานข้อมูลหนี้นอกระบบ

ล่าสุดรัฐบาลออกมาตรการบังคับใช้กฎหมายขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยส่งมอบทรัพย์สินคืนให้กับประชาชนที่เป็นหนี้

นอกระบบ มาแล้วจำนวน ๖ ครั้ง ล่าสุดเมื่อ 26 ธ.ค. 61 พล.อ.ประวิตร               วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางไปราชการพื้นที่ภาคใต้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                  จว.สงขลา เพื่อ มอบทรัพย์สินส่งคืนให้ประชาชน จำนวน 1,918 ราย เป็นโฉนดที่ดิน 1,772 ฉบับ เนื้อที่รวม กว่า 3,600 ไร่ รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ มูลค่าทั้งสิ้น 1,255 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลส่งคืนทรัพย์สินให้กับประชาชนทั่วประเทศแล้ว มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 15,100 ล้านบาท เป็นโฉนดที่ดิน 11,596 ฉบับ พื้นที่กว่า 30,000 ไร่

"สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีต่อ "โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ” พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ "โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ภายใต้การนำของ                      พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ในระดับใด? พบว่า "คำตอบ” ที่ "ประชาชน”                 ตอบมากที่สุด ร้อยละ 94.34 คือ พึงพอใจมาก และ จากคะแนนเต็ม 10 ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการให้คะแนน "โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบภายใต้การนำของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ” มากถึง 9.80 คะแนน
จำนวนคนอ่าน 51 คน จำนวนคนโหวต 0 คน