ข่าวเด่น ข่าวด่วน
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ

วันที่ 4 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 84 คน)
 
โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการตามผลการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบนโดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ปี 2507 และได้เสนอให้มีการก่อสร้างเขื่อนน้ำชี เขื่อนผันน้ำที่บ้านยางนาดี และเขื่อนกั้นลำชีลอง                 แต่เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ซึ่งจะต้องอพยพราษฎรจำนวนมาก ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า "...ควรพิจารณาเลื่อนเขื่อนเก็บกักน้ำลำน้ำชีมาก่อสร้างใต้ลงไปที่พิกัด 47 PQT 984-485...” "...ซึ่งอ่างเก็บน้ำอาจจะเล็กลง แต่ปัญหาเรื่องที่ดินภายในอ่างเก็บน้ำมีน้อย สามารถทำการก่อสร้างได้ และ                   ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือฝายทดน้ำทางบริเวณต้น              น้ำลำน้ำชี และตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของลำน้ำชีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ...” กรมชลประทานได้น้อมนำพระราชดำริ จึงได้ศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างโครงการฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน

โครงการและต้องการให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 62 ครม. อนุมัติให้ กษ. (กรมชลประทาน) ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ  (โครงการอ่างเก็บน้ำยางนาดี จังหวัดชัยภูมิ เดิม) มีกำหนดแผนงานโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาท

1. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเพื่อรองรับแผนการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นให้เต็มศักยภาพในลุ่มน้ำชี 

 2. ที่ตั้งโครงการ อยู่บริเวณพื้นที่บ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า และพื้นที่บ้านละหานค่าย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

 3. ลักษณะโครงการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้

1) เขื่อนดินประเภทแบ่งโซน (Zone Dam) ความยาว 1,580 เมตร ความสูง 24 เมตร ความกว้างสันทำนบดิน 9 เมตร และขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 70.21 ล้านลูกบาศก์เมตร

2) อาคารระบายน้ำล้น (Spillway) ชนิดประตูระบายเหล็กบานโค้ง ขนาดความกว้าง 12.50 X 7.50 เมตร จำนวน 6 บาน 3) อาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิม ขนาดท่อส่งน้ำจำนวน 2 แถว กว้าง 3.80 เมตร สูง 3.00 เมตร

 4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567)

 5. ค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 3,100 ล้านบาท

 6. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

 1) เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนสถานีสูบน้ำตามลำน้ำชีตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จนถึงจุดบรรจบลำน้ำพองในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

 2) พื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝน จำนวน 75,000 ไร่ และฤดูแล้ง จำนวน 30,000 ไร่

3) เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการประมง

4) สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำ


จำนวนคนอ่าน 85 คน จำนวนคนโหวต 0 คน