ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews >> ข่าวจากหน่วยงานราชการ
"จังหวัดชัยภูมิ เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยในที่เคหสถาน สถานที่ราชการ ศาสนสถานและสถานประกอบการ ปี 2562"

วันที่ 28 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

          นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพอากาศแห้งแล้ง เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและมีลมกระโชกแรง เมื่อเกิดอัคคีภัยจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วๆ สร้างความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและสถานที่ราชการ จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยในที่เคหสถาน สถานที่ราชการ ศาสนสถานและสถานที่ประกอบการ ที่อาจเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือ ดำเนินการและประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติ คือ หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หากพบว่าชำรุดเสื่อมสภาพ ให้รีบเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้มีสภาพเรียบร้อยปลอดภัย ไม่ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับปลั๊กตัวเดียวกัน หรือใช้ไฟฟ้าเกินขนาด เพราะอาจะทำให้เกิดความร้อนสูงและเกิดไฟลุกไหม้ได้ ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งาน ปิดแก๊สและวาล์วถังแก๊สทุกครั้ง หลังเลิกใช้งานและไม่ควรอุ่นอาหารทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล การจุดธูปเทียนบูชาพระ ควรปักไว้ในที่ปลอดภัย เช่น กระถางธูป เชิงเทียนและควรดับให้สนิททุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน ดูแลทำความสะอาดอาคารที่พักอาศัย สถานประกอบการ โดยจัดเก็บหรือกำจัดสิ่งของ วัสดุที่อาจเป็นเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยอยู่เสมอและงดการเผาขยะมูลฝอย โดยไม่มีผู้ดูแล ควรมีถังดับเพลิง/ถังทราย ติดตั้งไว้ประจำอาคารสถานที่ เพื่อใช้งานระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ทันทีและแนะนำให้บุคคลภายในบ้านทุกคน รู้จักวิธีใช้และต้องมีการตรวจสภาพเป็นประจำทุกเดือน ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพผู้คนออกจากอาคาร เพื่อให้รู้จักการขอความช่วยเหลือและการปฏิบัติตน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้อำนวยการท้องถิ่น ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามอำนาจหน้าที่ของ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 โดยกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน อยู่เวร/ยามและเตรียมรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ เครื่องมืออุปกรณ์ในการดับเพลิง อุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา รวมทั้ง ขอความร่วมมืออาสาสมัครองค์การสาธารณกุศลในพื้นที่ เพื่อทำการระงับอัคคีภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที และสามารถดาวน์โหลด พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต ให้หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ โรงมหรสพ อาคารที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมากและร้านค้า ตลาด ประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับอำเภอขอให้กำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเหตุการณ์เกิดอัคคีภัยและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดพื้นที่ ดำเนินการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากเกิดอัคคีภัยที่มีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนและชุมชน ให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้จังหวัดชัยภูมิทราบทันทีและเป็นระยะ จนกว่าสถานการณ์จะยุติ ทางโทรศัพท์/โทรสาร 044-813-323-5 และโทรศัพท์มือถือ 089-969-6726

///////////////////////

ณัฐพล  สวัสดิ์ผล พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 81 คน จำนวนคนโหวต 0 คน