ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews >> ข่าวจากหน่วยงานราชการ
"สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562"

วันที่ 28 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 78 คน)
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

          นายสุรพล  ชาญตะคุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 มีกำหนด 45 วัน โดย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 มีกำหนด 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2

//////////////////////

ณัฐพล  สวัสดิ์ผล พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 79 คน จำนวนคนโหวต 0 คน