ข่าวบริการ >> รับสมัครงาน
"กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน"

วันที่ 28 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 82 คน)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

           กรมจัดการหางาน รับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ท่อและหม้อไอน้ำแรงดันสูงขนาดใหญ่ จำนวน 2 ตำแหน่ง 35 อัตรา คือ ตำแหน่งช่างเชื่อม จำนวน 25 อัตรา และตำแหน่งช่างประกอบ จำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป เพศชายอายุระหว่าง 22 - 45 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์ด้านการเชื่อมท่อและถังโลหะ กรณีคนหางานเคยเดินทางไปทำงานและพำนักในไต้หวัน รวมระยะเวลาจะต้องไม่เกิน 9 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,600 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 24,600 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง ประมาณเดือนละ 32,000 - 40,000 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 33,300 - 41,700 บาท ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง กรณีบริษัทมีงานเร่งด่วนขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือสับเปลี่ยนการทำงานกลางคืน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัคร ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ นายจ้างจะเดินทางมาคัดเลือกคนงาน โดยการทดสอบฝีมือและสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ สถานทดสอบฝีมือและแรงงาน เคทีซี ตั้งอยู่เลขที่ 37/8 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งนายจ้างจะเป็นผุ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทดสอบฝีมือให้กับผู้สมัครที่เข้ารับการทดสอบทุกคน ขอให้ผู้สมัครที่มาเจ้ารับการสอบคัดเลือกแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมารายงานตัวเข้ารับการคัดเลือก โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครที่ได้รับคืนจากสถานที่รับสมัคร มายื่นต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ณ จุดลงทะเบียน บริเวณสถานที่ทดสอบดังกล่าว ระหว่างเวลา 07.30 - 08.30 น. ทดสอบฝีมือและสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หากผู้สมัครไม่มีเข้ารับการทดสอบคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันทาง www.doe.go.th/overseas ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 267/1 หมู่ที่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 044-813-508 หรือ 093-572-8484 ในวันและเวลาราชการ

/////////////////

ณัฐพล  สวัสดิ์ผล

จำนวนคนอ่าน 83 คน จำนวนคนโหวต 0 คน