ข่าวบริการ >> รับสมัครงาน
"สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า"

วันที่ 29 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา

          สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครองในสังกัดสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท และเงินค่าครองชีพลูกจ้างสำนักงานศาลปกครอง เดือนละ 4,000 บาท ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ทดสอบ ติดตั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องเกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า และระบบโทรศัพท์ในอาคารสำนักงานให้เป็นไปตามแบบรายการและสัญญา ติดตามความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคของงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติทั่วไปมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานช่างไฟฟ้าและงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ มีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพ มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกบริการ การทำงานเป็นทีม การยึดมั่นในความถูกต้อง มีมนุษย์สัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีความกระตือรือร้น ชอบค้นคว้า และสนใจข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน การสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ใช้ใบสมัครตามที่สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมากำหนด พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เลขที่ 345 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ - เลี่ยงเมือง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-307-300-2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.admincourt.go.th (คลิกหัวข้อ "ประชาสัมพันธ์/ข่าวสมัครงาน")

///////////////////////

ณัฐพล  สวัสดิ์ผล พิมพ์
จำนวนคนอ่าน 76 คน จำนวนคนโหวต 0 คน