ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
"เทศบาลตำบลตลาดแร้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหนองจันทิ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

วันที่ 31 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 55 คน)
สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

          เทศบาลตำบลตลาดแร้ง จัดประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหนองจันทิ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.talatraeng.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-056-091 ในวันและเวลาราชการ

///////////////////

ณัฐพล  สวัสดิ์ผล พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 56 คน จำนวนคนโหวต 0 คน