ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุน งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

วันที่ 4 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 48 คน)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ

          ตามจังหวัดชัยภูมิโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ซื้อ e-bidding 01/2532 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 นั้น วัสดุสนับสนุน งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไหมข้าหลวง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,200,741.24 บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

///////////////////

ณัฐพล  สวัสดิ์ผล พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 49 คน จำนวนคนโหวต 0 คน