ข่าวบริการ >> รับสมัครงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 8 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองอสงห้อง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองคลัง อบต.) จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาอื่นทางอื่น ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างตามภารกิจ (กองการศึกษา อบต.) จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาสนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า และมีทักษะเฉพาะบุคคลที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักซานด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4300-9711 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

////////////////////////////////

จำนวนคนอ่าน 101 คน จำนวนคนโหวต 0 คน