มติคณะรัฐมนตรี
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม 29 มกราคม 2562

วันที่ 8 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 7 คน)
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

          นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

          ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม เร่งรัดดำเนินการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการส่งอกยางพาราและการนำยางพาราไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ หรือการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

          ตามที่ได้มีข้อสั่งการขอนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และวันที่ 15 มกราคม 2562 มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เกินมาตรฐานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นั้น มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับติดตามการดำเนินการดังกล่าว ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่ชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหามลภาวะดังกล่าวให้ชัดเจนทั้งในระยะสั้น (มาตรการเร่งด่วน) ระยะกลาง ระยะยาว และให้ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถป้องกับ ควบคุม และแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืนต่อไปด้วย

          ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้น ใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

///////////////////////////////

จำนวนคนอ่าน 8 คน จำนวนคนโหวต 0 คน