ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
อำเภอภักดีชุมพล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำคลองโป่ง หมู่ที่ 13 บ้านราษฎร์ภักดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 11 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล

          อำเภอภักดีชุมพล มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำคลองโป่ง หมู่ที่ 13 บ้านราษฎร์ภักดี ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขุดลอกคลองโป่ง ปริมาณดินขุด 28,353 ลบ.ม. ปริมาณดินขุดแต่งคันดิน 5,974 ลบ.ม. ลึกเฉลี่ย 3.50 ม. (จากระดับดินเดิม) ดังนี้ ขุดลอกลำห้วยคลองโปร่ง ขนาดกว้าง 71.00 – 171.00 ม. ลึกจากท้องคลองเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 175.00 ม. ขุดขนย้ายดิน จำตนวนไม่น้อยกว่า 28,624.00 ลบ.ม. ขุดปรับแต่งคันดินด้านข้างตามแบบกำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 5,976.00 ลบ.ม. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,426,417.75 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุกละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://propcess3.gprocurement.go.th หรือ http://www.chaiyaphum.go.th/index.php หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-828111 ในวันและเวลาราชการ

/////////////////////////////

จำนวนคนอ่าน 44 คน จำนวนคนโหวต 0 คน