ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
อำเภอภักดีชุมพล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ (คลองกะบาก) หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 11 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล

          อำเภอภักดีชุมพล มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ (คลองกะบาก) หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานขุดลอกคลองกะบาก ปริมาณดินขุด 17,835.00 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณดินขุดแต่งคันดิน 3,165.00 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาเป็นเงิน 1,409,181.62 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุกละ 500 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://propcess3.gprocurement.go.th หรือ http://www.chaiyaphum.go.th/index.php หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-828111 ในวันและเวลาราชการ

/////////////////////////////

จำนวนคนอ่าน 44 คน จำนวนคนโหวต 0 คน