FONTSIZE
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews >> ข่าวการศึกษา
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ

วันที่ 23 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 336 คน)
อบจ.ชัยภูมิ

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินายสง่า พัฒนะชีวพูล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แผนพัฒนาการศึกษาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่แสดงถึงทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ แผพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกได้ 2 ระดับ คือ (1)แผนพัฒนาการศึกษา ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาเป็นผู้จัดทำ) ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (2) แผนพัฒนากาศึกษาของสถานศึกษา (สถานศึกษาเป็นผู้จัดทำ) ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา เพื่อให้การจัดทำแผนของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงจัดทำโครงการประชุมเชิงฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

 

 ภาพโดย : พฤกษ์  ข่าวโดย : โดโด้
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
ร.ร.อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครนักเรียนคนพิการเข้าศึกษาต่อจนจบหลักสูตร ฟรี
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
ชาวชัยภูมิ รอความหวัง มัธยมเขต พัฒนาการศึกษา เพื่อเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง
เด็กชัยภูมิคว้าแชมป์เหรียญทองหุ่นยนต์โลก2010
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปิดรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2556
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ ชัยภูมิ กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2559
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การให้ทุนการศึกษาเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1
จำนวนคนอ่าน 337 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400