FONTSIZE
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews >> ข่าวท้องถิ่น
พิธีเปิดการแข่งขันกัฬา "กศน.ชัยภูมิ เกมส์ 55"

วันที่ 25 มิ.ย. 2555 )
อบจ.ชัยภูมิ

วันที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่ง
ขันกีฬา "กศน.ชัยภูมิเกมส์ 55"  

การแข่งขันกีฬา "กศน.ชัยภูมิเกมส์ 55"  ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555
ณ สนามระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
โดยได้ดำเนินการแข่งขันระดับสถานศึกษา และระดับกลุ่มศูนย์ ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม
กศน.ในสังกัด จำนวน 16 สถานศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่มศูนย์  กลุ่มพญาแล ประกอบด้วย กศน.
อำเภอเมืองชัยภูมิ กศน.อำเภอบ้านเขว้า กศน.อำเภอคอนสวรรค์ กศน.อำเภอแก้งคร้อ กลุ่มอิงภู 
ประกอบด้วย กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ กศน.อำเภอภูเขียว กศน.อำเภอคอนสาร กศน.อำเภอ
บ้านแท่น กลุ่มจัตุพัฒนา ประกอบด้วย กศน.อำเภอจัตุรัส กศน.อำเภอเนินสง่า กศน.อำเภอบำ
เหน็จณรงค์ กศน.อำเภอเทพสถิต  กลุ่มภูสวย ประกอบด้วยอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอหนอง
บัวแดง อำเภอภักดีชุมพล อำเภอซับใหญ่ รวมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง จำนวน 5,000 คน  

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนัำก
กีฬากศน. ได้แสดงออกทางด้านกีฬา เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บริหาร ครูและนักกีฬา กศน. ตลอดจนมีลักษณะนิสัย รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย เพิ่มมากขึ้น  เพื่อคัดตัวนัำกกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขัน ในงาน "มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ 
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"  การดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก คณะผู้
บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักกีฬา กศน. เป็นอย่างดี โดยมีประเภทของกีฬาที่ทำการ
แข่งขัน รวม 6 ประเภท ได้แก่  ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง เปตองชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย 
วอลเลย์บอลชาย-หญิง และกรีฑา 

 

ภาพโดย : พฤกษ์  ข่าวโดย : โดโด้
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
นายกอบจ.ชัยภูมิคนใหม่
ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคนใหม่
การศึกษาคุณค่าใบเสมาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมสำหรับชาวบ้าน บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยภูมิ
อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ฉ่ำน้ำแข่งเรือสุขเหลือลอยกระทง ประจำปี 2554
อบจ.ชัยภุมิ มอบชุดตรวจสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ให้ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 20,000 ชุด
อบจ.ชัยภูมิ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งแรก เลือกประธานสภา และรองประธานสภาจังหวัด
อบจ.แถลงโปร่งใสสอบครูผู้ช่วย 106 อัตรา
อบจ.ชัยภูมิร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ง่วง - เมาไม่ขับรถ
เทศบาลตำบลหนองบัวโคกร่วมสืบสานวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษา
ชาวอำเภอบ้านเขว้าร่วมใจกันจัดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า และงานบุญลอมข้าวใหญ่ – ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า ประจำปี 2558
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมินิมนต์หลวงพ่อสายทองรับบิณฑบาต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
อบจ.ชัยภูมิ ขยายเวลาประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2557
มิตซูบิชิ จัดคาราวานอีโคคาร์ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยว
จำนวนคนอ่าน 1 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
33%
  ให้ 5 คะแนน
 
67%
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400