FONTSIZE
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews >> ข่าวการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 16 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
นายสงบ คงคา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. เข้าศึกษาต่อ ปวช. และปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ในหลักสูตรเตรียมวิศวกกรม หลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี และหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.3 และ ปวส. ในส่วนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี / 5ปี ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.6 หรือ ปวช. ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS โทร 0-255-2000 ต่อ 1626 , 1627 หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.admission.kmutnb.ac.th/ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 
 
 
                                                                             อมรศรี พงษ์โสภา / นักศึกษาฝึกงาน /พิมพ์ / ข่าว
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
ร.ร.อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับสมัครนักเรียนคนพิการเข้าศึกษาต่อจนจบหลักสูตร ฟรี
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปิดรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2556
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2556
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
ชาวชัยภูมิ รอความหวัง มัธยมเขต พัฒนาการศึกษา เพื่อเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ ชัยภูมิ กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2559
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การให้ทุนการศึกษาเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1
จำนวนคนอ่าน 95 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400