FONTSIZE
โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕ / ๕๖ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖

วันที่ 28 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
 
          นาย บรรยงค์ วรงค์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด แจ้งกับ นาง ธัญญรัตน์ โรจนหัสดิน ประธานประชาสัมพันธ์ จังหวัดชัยภูมิ ว่า ด้วย คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ( กขช. ) มีมติเห็นชอบกรอบ ชนิด ราคา ปริมาณ วิธีการจำนำ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขโครงการรบจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ครั้งที่ ๒ สรุป ดังนี้
             ๑. ชนิดและราคารับจำนำ ( ณ ความชื้นไม่เกิน ๑๕% )
                   -ข้าวเปลือกเจ้า ๑๐๐% ตันละ ๒๕,๐๐๐ บาท
                   -ข้าวเปลือกเจ้า ๕% ตันละ ๑๔,๘๐๐ บาท
                   -ข้าวเปลือกเจ้า ๑๐% ตันละ ๑๔,๖๐๐ บาท
                   -ข้าวเปลือกเจ้า ๑๕% ตันละ ๑๔,๒๐๐ บาท
                   -ข้าวเปลือกเจ้า ๒๕% ตันละ ๑๓,๘๐๐ บาท
                   -ข้าวเปลือกปทุมธานี ๑ ( ๔๒ กรัม ) ตันละ ๑๖,๐๐๐ บาท
                   -ข้าวเปลือกเหนียว ๑๐% เมล็ดยาว ( ๔๒ กรัม ) ตันละ ๑๖,๐๐๐ บาท
                   -ข้าวเปลือกเหนียว ๑๐% เมล็ดสั้น ( ๔๐ กรัม ) ตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท
           ทั้งนี้ ราคารับจำนำข้าวเปลือกปทุมธานี ๑ ให้ปรับเพิ่ม-ลด กรัมละ ๒๐๐ บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว กรัมละ ๑๖๐ บาท ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดสั้น กรัมละ ๑๕๐ บาท
           ๒. ปริมาณการรันจำนำของเกษตรกรแต่ละราย จำนำได้ปีละไม่เกิน ๒ ครั้ง / แปลง / ราย กรณี เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาจำนำสูงกว่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ย ให้ปรับเพิ่มได้ไม่เกิน ๒๐% ( ณ ความชื้น ๑๕% ) โดยให้เกษตรกรรับรองว่าเป็นข้าวเปลือกเกษตรกรเอง ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯระดับจังหวัด จะต้องตรวจสอบเกษตรกรที่มีผลผลิตมาจำนำเกิดกว่า ๕๐๐๐,๐๐๐ บาท / ราย / ครั้ง
           ๓. ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของจังชัยภูมิ -ข้าวเปลือกปทุมธานี ๑ จำนวน ๕๒๖ กก. เมื่อบวกเพิ่ม ๒๐% ไม่เกิน ๖๓๑ กก. -ข้าวเปลือกเจ้า จำนวน ๕๓๑ กก. เมื่อบวกเพิ่ม ๒๐% ไม่เกิน ๖๓๗ กก. -ข้าวเปลือกเหนียว จำนวน ๕๒๗ กก. เมื่อบวกเพิ่ม ๒๐% ไม่เกิน ๖๓๒ กก.
           ๔. การออกใบรับรองเกษตรกรปลูกข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรจะออกใบรับรองเกษตรกรปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๕/ ๕๖ ครั้งที่ ๒ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
           ๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน ระยะเวลารับจำนำ ๑ กุภาพันธ์ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ระยะเวลาไถ่ ถอน ๔ เดือนนับจากเดือนที่รับจำนำ ๖. วิธีการรับจำนำ รับจำนำใบประทวน โดย อคศ. และ อ.ต.ก. ออกใบประทวนให้เกษตร ภายใน ๓ วัน ธ.ก.ส. ทำสัญญาและจ่ายเงินให้เกษตรกรภายใน ๓ วัน
 
.............................................................................................
 
นาฏยา แสงสว่าง / ข่าว ...
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
หลักเกณฑ์การดำเนินงาน
รายชื่อโรงสี/จุดรับจำนำนอกพื้นที่ ณ จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๕๖
จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร ปีการผลิต 2556/57
อคส.เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง
สวมสิทธิ์ ติดคุก เรื่องน่ารู้ของชาวนากับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูการผลิตปี 2556/57
สรุปผลการรับจำนำข้าวเปลือก 2555 จ.ชัยภูมิ
ครม.อนุมัติงบกลาง 2หมื่นล้านบาท จ่ายจำนำข้าว
กระทรวงการคลังกู้ธนาคาร จ่ายจำนำข้าว ใช้เงินในประเทศ
กระทรวงการคลังกู้ธนาคาร จ่ายจำนำข้าว ใช้เงินในประเทศ
กระทรวงการคลังกู้ธนาคาร จ่ายจำนำข้าว ใช้เงินในประเทศ
อคส.เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง
จำนวนคนอ่าน 76 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400