FONTSIZE
ข่าวเด่น ข่าวด่วน
ราษฎรจาก 3 หมู่บ้าน สนับสนุนการสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร

วันที่ 5 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
 
          วันนี้ เวลา 15.00 น. ตัวแทนราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร จาก 3 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน ได้แก่ บ้านโคกกระโดน บ้านใหม่ห้วยหินฝน อำเภอหนองบัวระเหว และบ้านบุ่งเวียน อำเภอเทพสถิต ได้เข้าพบ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายมนต์ชัย สวัสดิวารี ชลประทานจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนให้มีการก่อสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร และต้องการทราบความชัดเจนเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งภายหลังจากที่มีการชี้แจงทำความเข้าใจแล้ว ผู้ร่วมประชุมยอมรับตามข้อเสนอของทางราชการทั้ง 4 ข้อ คือ 1).ค่าชดเชยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ 2).จะไม่รับค่าชดเชยบ้านผีที่ทางราชการไปตรวจสอบแล้วว่ามีเจตนาฉ้อฉลปลูกสร้างแล้วมาเรียกค่าชดเชย 3).ยอมรับค่ารื้อย้ายตามหลักเกณฑ์ของกรมชลประทานกำหนดตามมติ ครม.เมื่อปี 2532 และ 4).ยอมให้กรมชลประทานเข้าไปดำเนินการก่อสร้างได้ทุกกรณีเมื่อได้รับค่าชดเชยแล้ว หากตกหล่นเปิดโอกาสให้ร้องคัดค้านหรือแจ้งพิสูนจ์สิทธิได้ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่จ่ายเงินค่าชดเชย ................................................... เพชรรินทร์ เขียวเขว้า...ข่าว
จำนวนคนอ่าน 124 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400