FONTSIZE
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรประกาศให้เกษตรกร จ.ชัยภูมิที่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องทีดินทำกินตามมติคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไปแสงตนกับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.ชัยภูมิ

วันที่ 23 ธ.ค. 2553 (จำนวนคนอ่าน 1322 คน)
 
          นายวิชัย อรรณพานุรักษ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิแจ้งกับประชาสัมพันธ์ว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบหลักการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ตามที่กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์เสนอ โดยมอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 โดยการจัดซื้อที่ดินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จำนวน 1,889 รายๆ ละไม่เกิน 15 ไร่ ราคาไม่เกินไร่ละ 60,000 บาท เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรเช่าซื้อ กำหนดระยะเวลาตามสัญญา 25 ปี โดยปลอดดอกเบี้ยในระยะเวลา 5 ปีแรก เริ่มชำระหนี้ในปีที่ 6-25 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ของราคาที่ดินที่จัดซื้อ ใ
          นการดำเนินการของ ส.ป.ก. ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 มีเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือตามมติรัฐมนตรีมาแสดงตน จำนวน 1,550 ราย คงเหลือเกษตรกรที่ยังไม่มาแสดงตน จำนวน 339 ราย และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ให้ประกาศเพื่อให้เกษตรกรที่ยังไม่แสดงตน ไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับการจัดที่ดิน ภายในวันที่ 2553 ธันวาคม 2553 ดังนั้น ส.ป.ก. จึงขอให้เกษตรกรที่ยังไม่แสดงตน จำนวน 339 ราย ไปแสดงตน ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ที่มีความประสงค์ที่จะให้จัดซื้อที่ดินในจังหวัดนั้นๆ เพื่อรับการสอบสวนสิทธิและยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดไม่แสดงตนภายในระยะเวลาที่ ส.ป.ก. กำหนด จะถือว่าเกษตรกรนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะขอรับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกิน
          สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิจึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมาแสดงตน ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ เพื่อรับการสอบสวนสิทธิและยื่นคำร้องขอรับการจัดที่ดิน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 นี้ จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
 //////////////////////////
นางกาญจนา อาสาชาติ.../ข่าว
นางสาวปรารถนาดีบุญมี ณ ชุมแพ.../พิมพ์
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ผลการประกวดธิดาพญาแล ปี 2554
ตรวจรางวัลสลากกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2555
ผลการออกสลากบำรุงกาชาด
เกิดเหตุระเบิด ไฟไหม้โรงงานแป้งมันคลอกคนงาน อาการสาหัส
ระดมสมองป้องกันเหตุบ่อแก๊สชีวภาพระเบิด อย่างโรงงานแป้งมันชัยภูมิสตาร์ช
การแสดงความคิดเห็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่ชัยภูมิ
เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 รวม 7 ศพ แล้ว เหยื่อเหตุบ่อแก๊สมีเทน โรงงานแป้งมันระเบิดที่ชัยภูมิ
ชาวชัยภูมิร่วมเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลคึกคัก
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นหนุนชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าภูตะแต
วัดคลองลี่ เชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมปฏิบัติธรรมประจำปี 2556
จังหวัดชัยภูมิ ประชุมจัดทำแผนพัฒนาผู้สูงอายุ แผนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558
หน่วยงานในจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมฝึก ซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ครั้งที่ 1 ปีการผลิต 2557/58 และงานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน
Social Media ใช้ถูกวิธีก็มีประโยชน์
จังหวัดชัยภูมิแจ้งขั้นตอน วิธีการในการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗
จำนวนคนอ่าน 1323 คน จำนวนคนโหวต 2 คน

  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
100%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
0%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *