FONTSIZE
กยศ.
กำหนดการเปิดระบบ e-Studentloan สำหรับปีการศึกษา 2554

วันที่ 4 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 87 คน)
 
ผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 1ก.พ.-30 มิ.ย.2554 สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืมและประกาศรายชื่อ ภายใน 31 ก.ค. 2554 ตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมภายใน 31 ส.ค. 2554 และส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ธนาคาร ภายใน 30 ก.ย. 2554
 
ภาคเรียนที่ 2 ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.- 30 พ.ย. 2554 สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ภายใน 31 ธ.ค. 2554
ภาคเรียนที่ 3 ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรี่ยนผ่านระบบ e-Studentloan ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2555 สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ภายใน 31 มี.ค. 2555 และส่งเอกสารใบลงทะเบียน ภายใน 30 เม.ย. 2555

สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้เปิดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน
ผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือ ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา
 
ภาคเรียนที่ 1 ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register)โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2554 – 30 มิ.ย. 2554 สำหรับผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาต้องบันทึกกรอบวงเงินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืม ภายใน 31 กรกฏาคม 2554 ตรวจสอบสัญญาและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ภายใน 31 ส.ค. 2554 และส่งเอกสารสัญญาและใบลงทะเบียนให้ธนาคาร ภายใน 30 ก.ย. 2554

ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคเรียนที่ 3 กำหนดการเช่นเดียวกับข้อ 1
 
////
สุระพงค์  / รวบรวม

ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาลดเบี้ยปรับร้อยละ ๘๐ จูงใจประชาชนเข้าโครงการไกล่เกลี่ย
ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางการชำระหนี้คืนกองทุนฯ(กยศ.)
ขยายเวลาเปิดระบบ e-Studentloan สำหรับการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 สำหรับผู้กู้รายเก่าและรายใหม่ (เฉพาะในส่วนของสถานศึกษา)
กำหนดการเปิดระบบ e-Studentloan สำหรับปีการศึกษา 2554
โครงการรณรงค์การชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก่อนวันที่ 5 ก.ค.54
กู้ให้ยาก จ่ายให้ง่าย
กู้ให้ยาก จ่ายให้ง่าย
โครงการรณรงค์การชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก่อนวันที่ 5 ก.ค.54
ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ กยศ. มอบโชคให้แก่ผู้ชำระหนี้
กยศ. ออกมาตรการช่วยผู้กู้ยืมประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
จำนวนคนอ่าน 88 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *