FONTSIZE
ศูนย์ดำรงธรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 8 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 168 คน)
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดชัยภูมิ

     นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยกับ นางธัญญรัตน์ โรจนหัสดิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน ร่วมทั้งเป็นศูนย์บริการร่วม ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้การบริการประชาชนสะดวกขึ้นจึงขอความร่วมมืออำเภอแต่ละอำเภอจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อให้บริการประชาชนระดับอำเภอ และให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร รวมทั้งการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดส่งข้อมูล เอกสาร และคำชีแจง ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมร้องขอ และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนด้วยความซื่อตรงและรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
 
/////////////
นฤมล เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย พิมพ์ ส.ปชส.ชัยภูมิ
จำนวนคนอ่าน 169 คน จำนวนคนโหวต 0 คน