FONTSIZE
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิจัดประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาเกษตรกร

วันที่ 27 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 361 คน)
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ

     นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 กำหนดให้จังหวัดทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม ตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ จึงได้จัดประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาเกษตรกร ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นการเตรียมการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร เกี่ยวกับการปลูกพืช (อ้อย มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด ยางพารา) รวมทั้ง การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร
 
/////////////////////
นฤมล เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย พิมพ์ ส.ปชส.ชัยภูมิ...
จำนวนคนอ่าน 362 คน จำนวนคนโหวต 0 คน