1     2     3     4     5  
ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (30/11/2557)
ร ายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20.15 (17/11/2557)
ขอเชิญประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดชัยภูมิ (12/11/2557)
สรุปยอดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2557 (10/11/2557)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (08/11/2557)
     
การดำเนินการตามแผนพัฒนาเมืองชัยภูมิ 12 ปี
     
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews
จังหวัดชัยภูมิจัดตั้ง “ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดชัยภูมิ ปี 2558” (31/03/2558)
ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประกาศสั่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” (30/03/2558)
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิขอเชิญร่วมโครงการ “มหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” (27/03/2558)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขวงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ) (27/03/2558)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน เมษายน 2558 (27/03/2558)
     
รับสมัครงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ประกาศรับโอน (ย้าย) ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น (23/03/2558)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ (23/03/2558)
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (20/03/2558)
มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญเสนอชื่อในโครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 (16/03/2558)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ (27/03/2558)
เทศบาลตำบลภูเขียวประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ (26/03/2558)
จังหวัดชัยภูมิประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 165 รายการ (25/03/2558)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ (2 กลุ่ม) (20/03/2558)
     
มติคณะรัฐมนตรี
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ประจำสัปดาห์ (16/02/2558)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 (13/02/2558)
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือนมกราคม เรื่องขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 - 31 กรกฎาคม 2558 (11/02/2558)
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือนมกราคม 2558 เรื่องสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 2 เดือน(ระหว่างวันที่ 12 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557) (11/02/2558)
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา โดยไม่ถือเป็นวันลา (11/02/2558)
     
โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล
ครม.อนุมัติงบกลาง 2หมื่นล้านบาท จ่ายจำนำข้าว (27/02/2557)
กระทรวงการคลังกู้ธนาคาร จ่ายจำนำข้าว ใช้เงินในประเทศ (31/01/2557)
อคส.เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง (29/11/2556)
สวมสิทธิ์ ติดคุก เรื่องน่ารู้ของชาวนากับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูการผลิตปี 2556/57 (24/11/2556)
จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร ปีการผลิต 2556/57 (15/11/2556)
     
โครงการรับจำนำมันสำปะหลังของรัฐบาล
ชัยภูมิวางมาตรการเข้มป้องกันสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง (05/02/2556)
โครงการจำนำมันสำปะหลังปี2555/2556 (05/02/2556)
     
เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนAEC
ระบบศาลในอาเซียน (10/03/2558)
เหมืองโปแตซโครงการร่วมทุนระหว่างประเทศอาเซียน (28/01/2558)
แรงงานไทยในมิติอาเซียน (28/01/2558)
เด็กไทยรู้อะไรเกี่ยวกับ AEC (28/01/2558)
นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 ย้ำไทยเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและประชาชน (28/01/2558)
     
เรียนรู้เรื่องประกันสุขภาพถ้วนหน้า
     
เกาะติดสถานการณ์ภัยแล้ง
พยากรณ์อากาศวันนี้ (08/11/2557)
อุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนระวัพายุฤดูร้อนในช่วง 21-23 มีนาคมนี้ (21/03/2557)
ปภ.บูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (21/03/2557)
บทความ เรื่อง เรียนรู้ ... เข้าใจ หมอกควัน ลดเสี่ยงมหันตภัยร้ายในอากาศ (21/03/2557)
สถานการณ์ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕/๕๖ (09/04/2556)
     
ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย
 
     
 ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 51 คน
Number of Yesterday 116 คน
Number of Lastmonth 3,539 คน
Total 189,293 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400