หน้าหลัก >> การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ข่าว/บทความทั้งหมด

การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

หมวดย่อย
   การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
   การปฏิรูปประเทศ
   การบริหารราชการแผ่นดิน
   การติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก
   สรุปการสัมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว
   ศาสตร์พระราชา

มาตรการลดภาระหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย (04/08/2018)
อ่าน 71 ครั้ง
รถไฟทางคู่สายใหม่ สายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ (04/08/2018)
อ่าน 47 ครั้ง
กอช. เตรียมจัดงานใหญ่ ฉลองครบรอบ 2 ปี กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 2 ปีกองทุน ในเดือนสิงหาคมนี้ ดึงคนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม (31/08/2017)
อ่าน 125 ครั้ง
กระทรวงดิจิทัลฯ ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Big Data ภาครัฐ ให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ทุกมิติ (31/08/2017)
อ่าน 136 ครั้ง
พลเอกประยุทย์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.กล่าวในรายการ สาสตร์พระราชา สู่การพัมนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศทางโทรทัศรวมการเฉพาะกิจฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (31/08/2017)
อ่าน 155 ครั้ง
คลิปวีดีโอ ศาสตร์พระราชา (31/08/2017)
พลเอกประยุทย์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.กล่าวในรายการ สาสตร์พระราชา สู่การพัมนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศทางโทรทัศรวมการเฉพาะกิจฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
บัตรสวัสดีการของรัฐ (22/06/2017)
อ่าน 218 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้อง นักดนตรี ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็น ในที่สาธารณะหรือ S2S:From Street to Star (22/06/2017)
อ่าน 96 ครั้ง
สรุปการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความสนองความต้องการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว (26/05/2017)
อ่าน 131 ครั้ง
สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ Excellent Model School (24/05/2017)
อ่าน 147 ครั้ง
การพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (24/05/2017)
อ่าน 159 ครั้ง
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 (24/05/2017)
อ่าน 413 ครั้ง
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (24/05/2017)
อ่าน 321 ครั้ง
ด้านกฎหมายปละกระบวนการยุติธรรม (16/05/2017)
อ่าน 98 ครั้ง
ด้านการต่างประเทศ (16/05/2017)
อ่าน 75 ครั้ง
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ (16/05/2017)
อ่าน 112 ครั้ง
ด้านสังคมจิตวิทยา (15/05/2017)
อ่าน 90 ครั้ง
การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (15/05/2017)
อ่าน 204 ครั้ง
การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ (09/05/2017)
อ่าน 95 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกลระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น (09/05/2017)
อ่าน 89 ครั้ง

หน้า : [1]
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400