ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

วันที่ 13 ก.ค. 2555 )
ส.ปชส.จันทบุรี

ประกาศ

เรื่อง การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

          ผู้ค้าภาครัฐสามารถลงทะเบียน และพิมพ์ "แบบแสดงการลงทะเบียน” จากระบบ (e-GP) เพื่อนำไปยื่นพร้อมเอกสารต่างๆ ที่ต้องยื่นกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แสดงว่า ได้ปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงาน ป.ป.ช แล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้ที่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocuerment.go.th (สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบด้วย)

 

จำนวนคนอ่าน 614 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ถนนเลียบเนิน ตำบล วัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร 0-3933-0103 โทรสาร 0-3933-0180 ...