ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลพลับพลานารายณ์เดินหน้าสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน

วันที่ 21 ก.ค. 2555 )
จรัล บรรยงคเสนา ส.ปชส.จันทบุรี

เทศบาลพลับพลานารายณ์เดินหน้าสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน
         เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรีประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในรูปแบบสภาเด็กและเยาวชน
          วันนี้ ( 21 ก.ค.55 ) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลพลับพลานารายณ์ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ในส่วนของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรี ได้ก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2553 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 100 คน โดยที่ผ่านมาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทำปุ๋ยหมักจากขยะในกล่องคอนกรีตตามแนวพระราชดำริฯ ร่วมรณรงค์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกที่ระบาดในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ร่วมโครงการ มหกรรมรวมพลังเยาวชนต่อต้านการทุจริต เทิดไท้องค์ราชันย์ จัดบอร์ดนิทรรศการในวาระสำคัญ อาทิวันแม่แห่งชาติ วันเด็กแห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ เป็นต้น โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางผู้บริหารเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่เด็กเยาวชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการอบรมพัฒนาสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ทั้งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนป้องกันการถูกล่อลวง เอารัดเอาเปรียบ ความรู้เรื่องการรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
                                  *************************************
จรัล/ภาพ/ข่าว ( 21 มิ.ย. 55 ) เบญจพร/พิมพ์/ตรวจทาน ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 160 คน จำนวนคนโหวต 0 คน