FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จ.กาฬสินธุ์ประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี

วันที่ 6 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์จัดประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ในตำบลนำร่อง ต้นแบบ 35 แห่ง เพื่อขยายผลไปสู่ตำบลอื่นๆ ทั้งจังหวัด จำนวน 135 ตำบล 150 อปท.
          เมื่อเช้าวันนี้ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมธรรมภิบาล สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ประธานสภา ปลัด อปท. กำนัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักพัฒนาชุมชน และเกษตรกรตำบลเข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ของแต่ละตำบล ซึ่งได้มีการลงนามความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และKick Of โครงการไปเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมาโดยมีตำบลนำร่องเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 35 ตำบล
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำโครงการ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ให้เป็นรูปแบบการพัฒนาจังหวัด สู่การเป็นเมืองแห่งความสุข หรือ Kalasin Happiness Modle เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและทำงานเชิงบูรณาการที่ยึดประชาชนและพื้นที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา ถ้าการนำเสนอความก้าวหน้าในตำบลนำร่องต้นแบบ 35 แห่ง พบว่าประสบผลสำเร็จ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติก็จะขยายผลไปสู่ตำบลอื่นๆทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 135 ตำบล 150 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป
 
……………………. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 
จำนวนคนอ่าน 108 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์พระเมรุมาศจำลอง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง
กาฬสินธู์ Big Cleaning Day บริเวณรอบพระเมรุมาศจำลอง
อบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจในส่วนงานจราจร
กาฬสินธุ์ เร่งตกแต่ง พระเมรุมาศจำลอง
กาฬสินธุ์ ส่งมอบดอกไม้จันทน์
จังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบดอกไม้จันทน์จากหน่วยงานต่าง ๆ
สนช.ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ทำบุญตักบารเทโวโรหณะที่เชิงภูสิงห์
จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม แต่งงานให้กับอึ่งอ่าง
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 http://www.kalasinfc.net  http://www.kpc.ac.th กกต.กาฬสินธุ์  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail
suwan_s@prd.go.th