FONTSIZE
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์

วันที่ 13 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 3842 คน)
 
อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์
 
โครงการชลประทานในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่มากมายหลายโครงการ แต่โครงการที่มีความโดดเด่นกว่าโครงการอื่น ๆ คือทำการเจาะภูเขาเพื่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำข้ามจังหวัด
 
อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ตั้งอยู่ที่ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโครงการชลประทานในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน เพื่อช่วยเหลือราษฎร ให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดปี พร้อมทั้งพิจารณาผันน้ำจากลำห้วยยาง ลงมาเพิ่มเติมให้กับอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตตำบลคุ้มเก่าและตำบลสงเปลือย กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อผันน้ำนำมาเติมพื้นที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ผ่านอุโมงค์ผันน้ำความยาว 710 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร ซึ่งทำการก่อสร้างโดยเจาะทะลุภูเขาจากจังหวัดมุกดาหารข้ามไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดทำระบบส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรจนแล้วเสร็จในปี 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่ออุโมงค์ผันน้ำที่ผันจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มาให้พื้นที่การเกษตรของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า "ลำพะยังภูมิพัฒน์”
 
อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ มีลักษณะการทำงานที่ผันน้ำส่วนเกินจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มายังถังพักน้ำเพื่อปรับความดัน และส่งต่อไปยังพื้นที่ทางการเกษตร
 
ปัจจุบันอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ทำให้พื้นที่ที่เคยแห้งแล้งสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเมื่อรวมพื้นที่การเกษตรที่ได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์แล้ว จะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับน้ำมากถึง 16,600 ไร่ ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มากขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ มีหมายความว่า อุโมงค์ผันน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ำลำพะยัง และได้ทำหน้าที่ตามชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดี ช่วยพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน ผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพะยัง โครงการนี้เป็นโครงในพระราชดำริ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย
 
 
 ……………………………..  http://pr.prd.go.th/kalasin
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 3843 คน จำนวนคนโหวต 44 คน

  จำนวนคนโหวต 44 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
5%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
5%
  ให้ 5 คะแนน
 
91%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
แรงงานเมียนมาร์ในธุรกิจโรงสีข้าว
รายงาน การเรียนการสอนแบบทวิภาคี
รายงาน การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ปั้นดาว น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
ปั้นดาว ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd กกต.กาฬสินธุ์ http://www.kalasinfc.net  http://www.kpc.ac.th สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com