FONTSIZE
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์
อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์

วันที่ 13 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 3672 คน)
 
อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์
 
โครงการชลประทานในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่มากมายหลายโครงการ แต่โครงการที่มีความโดดเด่นกว่าโครงการอื่น ๆ คือทำการเจาะภูเขาเพื่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำข้ามจังหวัด
 
อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ตั้งอยู่ที่ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโครงการชลประทานในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2538 ให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน เพื่อช่วยเหลือราษฎร ให้มีน้ำใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคตลอดปี พร้อมทั้งพิจารณาผันน้ำจากลำห้วยยาง ลงมาเพิ่มเติมให้กับอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตตำบลคุ้มเก่าและตำบลสงเปลือย กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อผันน้ำนำมาเติมพื้นที่รับประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ผ่านอุโมงค์ผันน้ำความยาว 710 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร ซึ่งทำการก่อสร้างโดยเจาะทะลุภูเขาจากจังหวัดมุกดาหารข้ามไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดทำระบบส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรจนแล้วเสร็จในปี 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่ออุโมงค์ผันน้ำที่ผันจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มาให้พื้นที่การเกษตรของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริว่า "ลำพะยังภูมิพัฒน์”
 
อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ มีลักษณะการทำงานที่ผันน้ำส่วนเกินจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่มายังถังพักน้ำเพื่อปรับความดัน และส่งต่อไปยังพื้นที่ทางการเกษตร
 
ปัจจุบันอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ทำให้พื้นที่ที่เคยแห้งแล้งสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ซึ่งเมื่อรวมพื้นที่การเกษตรที่ได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์แล้ว จะมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับน้ำมากถึง 16,600 ไร่ ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มากขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ มีหมายความว่า อุโมงค์ผันน้ำที่นำความเจริญมาสู่แผ่นดินลุ่มน้ำลำพะยัง และได้ทำหน้าที่ตามชื่อที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอย่างดี ช่วยพัฒนาความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดิน ผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพะยัง โครงการนี้เป็นโครงในพระราชดำริ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย
 
 
 ……………………………..  http://pr.prd.go.th/kalasin
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 3673 คน จำนวนคนโหวต 44 คน

  จำนวนคนโหวต 44 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
5%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
5%
  ให้ 5 คะแนน
 
91%
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
รายงาน การเรียนการสอนแบบทวิภาคี
รายงาน การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
เกษตรกร ทำสัญญาขายข้าวสาร ผัก ผลไม้ กับ รพ.หนองกุงศรี เพิ่มช่องทางการตลาด
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ปั้นดาว น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
ปั้นดาว ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 http://www.kalasinfc.net  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com