FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จัดงานวันวิชาการ

วันที่ 21 ก.พ. 2556 (จำนวนคนอ่าน 577 คน)
 
วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ จัดงานวันวิชาการเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
          เมื่อเช้าวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัย นาฎศิลปกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในเชิงประจักษ์ และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้นำผลงานการจัดการเรียนการสอนมาแสดงให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษาให้วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายของภาควิชาการศึกษาทั่วไป, ภาควิชานาฎศิลป์, ภาควิชาดุริยางคศิลป์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบนเวที เช่น การบรรเลงดนตรีไทย, ดนตรีสากล, การขับร้องประสานเสียง, การแสดงนาฎศิลป์ไทย, ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก
          นายชิน เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ มีศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้เห็นผลงานในเชิงประจักษ์ จึงได้จัดงานวันวิชาการขึ้น


.................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 578 คน จำนวนคนโหวต 8 คน

  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ปั้นดาว น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
ปั้นดาว ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ชมความงดงามปราสาทรวงข้าว ที่ กาฬสินธุ์
แพรงาม-ภูพานชนะเลิศประกวดออกแบบมาสคอต
จ. กาฬสินธุ์ ส่งเสริมปลูกผักเพื่อการค้า
ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7
ขับเคลื่อน กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd http://www.kalasinfc.net สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  http://www.kalasinnews.com กกต.กาฬสินธุ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  suwan_s@prd.go.th