FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จัดงานวันวิชาการ

วันที่ 21 ก.พ. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1071 คน)
 
วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ จัดงานวันวิชาการเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
          เมื่อเช้าวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัย นาฎศิลปกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในเชิงประจักษ์ และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้นำผลงานการจัดการเรียนการสอนมาแสดงให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษาให้วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายของภาควิชาการศึกษาทั่วไป, ภาควิชานาฎศิลป์, ภาควิชาดุริยางคศิลป์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบนเวที เช่น การบรรเลงดนตรีไทย, ดนตรีสากล, การขับร้องประสานเสียง, การแสดงนาฎศิลป์ไทย, ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก
          นายชิน เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ มีศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้เห็นผลงานในเชิงประจักษ์ จึงได้จัดงานวันวิชาการขึ้น


.................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 1072 คน จำนวนคนโหวต 8 คน

  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปั่นเพื่อแม่
กสท ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชาวบ้านที่กาฬสินธุ์รวมกลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์หวายจำหน่ายสร้างรายได้.
กาฬสินธุ์ภัยแล้งคลี่คลายผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการลงแขกดำนา
กาฬสินธุ์มอบบ้านเทพสุดากาชาดเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้ยากไร้
กาฬสินธุ์อุปสมบทหมู่อยู่จำพรรษาเฉลิมพระเกียรติในหลวง
กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
รายการรอบภูมิภาค ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์
สรุปข่าวเด่นเดือนสิงหาคม2558

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
กกต.กาฬสินธุ์ E-mail prd ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว  http://www.kpc.ac.th http://www.kalasinfc.net
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th