FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จัดงานวันวิชาการ

วันที่ 21 ก.พ. 2556 (จำนวนคนอ่าน 524 คน)
 
วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ จัดงานวันวิชาการเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
          เมื่อเช้าวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัย นาฎศิลปกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในเชิงประจักษ์ และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้นำผลงานการจัดการเรียนการสอนมาแสดงให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษาให้วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายของภาควิชาการศึกษาทั่วไป, ภาควิชานาฎศิลป์, ภาควิชาดุริยางคศิลป์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบนเวที เช่น การบรรเลงดนตรีไทย, ดนตรีสากล, การขับร้องประสานเสียง, การแสดงนาฎศิลป์ไทย, ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก
          นายชิน เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ มีศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้เห็นผลงานในเชิงประจักษ์ จึงได้จัดงานวันวิชาการขึ้น


.................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 525 คน จำนวนคนโหวต 8 คน

  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ
2 เด็กหญิงจิตอาสาน้อย เก็บเงินได้ส่งคืนเจ้าของ
เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์พระเมรุมาศจำลอง
ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง
กาฬสินธู์ Big Cleaning Day บริเวณรอบพระเมรุมาศจำลอง
อบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจในส่วนงานจราจร
กาฬสินธุ์ เร่งตกแต่ง พระเมรุมาศจำลอง
สนช.ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ทำบุญตักบารเทโวโรหณะที่เชิงภูสิงห์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กกต.กาฬสินธุ์ http://www.kalasinfc.net  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail
suwan_s@prd.go.th