FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์จัดงานวันวิชาการ

วันที่ 21 ก.พ. 2556 (จำนวนคนอ่าน 478 คน)
 
วิทยาลัยนาฏศิลปะกาฬสินธุ์ จัดงานวันวิชาการเพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนจากการเรียนการสอน ให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
          เมื่อเช้าวันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัย นาฎศิลปกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ในเชิงประจักษ์ และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้นำผลงานการจัดการเรียนการสอนมาแสดงให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครู ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษาให้วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน ภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายของภาควิชาการศึกษาทั่วไป, ภาควิชานาฎศิลป์, ภาควิชาดุริยางคศิลป์, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบนเวที เช่น การบรรเลงดนตรีไทย, ดนตรีสากล, การขับร้องประสานเสียง, การแสดงนาฎศิลป์ไทย, ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก
          นายชิน เจริญสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ มีศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้เห็นผลงานในเชิงประจักษ์ จึงได้จัดงานวันวิชาการขึ้น


.................................... สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 479 คน จำนวนคนโหวต 8 คน

  จำนวนคนโหวต 8 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
ชาวกาฬสินธุ์ ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
รายงานพิเศษ การทำดอกไม้จันทน์ สพป กาฬสินธุ์ เขต 1
ส ปชส กาฬสินธุ์ สัมมนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จ.กาฬสินธุ์
จ.กาฬสินธุ์ จัดงานหัตถศิลปถิ่นแพรวากาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ขจัดใบไม้ตับ
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกอบรมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์
ปภ.กาฬสินธุ์ อบรมมิสเตอร์เตือนภัย
กาฬสินธุ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่
สคบ.กาฬสินธุ์ สรุปผลการดำเนินงาน
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 E-mail prd  http://www.kpc.ac.th กกต.กาฬสินธุ์
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th