FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
จังหวัดกาฬสินธุ์รวมพลกว่า 400 คนขับเคลื่อน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมในระดับพื้นที่

วันที่ 18 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 210 คน)
 
          เช้าวันนี้ ( 18ก.ค.56 )ที่หอศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมขยายผลแก่ผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมประมาณ 400 คน
          นายสุชาติ ต่ายทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดอบรม ผู้ปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมในระดับพื้นที่ขึ้น เพื่อทำหน้าที่รับแจ้งเหตุ เบาะแส และเป็นหน่วยให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาทางสังคม 4 เรื่องได้แก่ 1.การตั้งครรภ์ไม่พร้อม 2.การค้ามนุษย์ 3.แรงงานเด็ก และ 4.การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อ เพื่อประสานความร่วมมือและขยายเครือข่ายให้การปฏิบัติงาน OSCCมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเครือข่ายที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก สถานีตำรวจทุกแห่ง , โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ,สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ , ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1,2,3 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 , สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 , ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 3 , นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ ,ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 400 คน
          ทางด้านนายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับปัญหา 4 เรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เชื่อว่า จะทำให้กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่และมีความสุขมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับกับตัวชี้วัดของจังหวัด ที่เร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือ จังหวัดกาฬสินธุ์มุ่งสู่เมืองคนดี สุขภาพดี รายได้ดี
 
.................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ภาพ
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 211 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
เปิดโครงการตลาดสีเขียว Kalasin green Market
รายงาน การเรียนการสอนแบบทวิภาคี
รายงาน แรงงานต่างด้าว ตอน 3
รายงาน อุบัติภัยเด็กจมน้ำ เตือนก่อนสาย
รายงาน การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
เกษตรกร ทำสัญญาขายข้าวสาร ผัก ผลไม้ กับ รพ.หนองกุงศรี เพิ่มช่องทางการตลาด
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์
สกัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ปั้นดาว น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
ปั้นดาว ไส้กรอกปลากาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com http://www.kalasinfc.net  http://www.kpc.ac.th สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  suwan_s@prd.go.th